wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >>

Rolnictwo węglowe - 8 Praktyk

Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Wymieszanie słomy z glebą Celem tej praktyki jest utrzymywanie lub zwiększanie poziomu zawartości materii organicznej oraz składników pokarmowych w glebach poprzez przyorywanie słomy, ponieważ żyzność gleby jest ściśle powiązana z zawartą w niej próchnicą. Z punktu widzenia racjonalnej gospodarki nawozowej przyorywanie słomy jest...
czytaj więcej

Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Zróżnicowana struktura upraw Celem tej praktyki jest poprawa jakości gleby i odbudowa materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają na dodatni bilans materii organicznej oraz na zwiększanie się różnorodności biologicznej. Ponadto, wymóg udziału co najmniej trzech różnych upraw...
czytaj więcej

Praktyka: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

Praktyka: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Cel praktyki Celem jest poprawa stanu i ochrona gleby, ograniczenie wymywania składników odżywczych do wód podziemnych, zwiększanie substancji organicznej w glebie oraz zwiększenie pochłaniania CO2 w rolnictwie, poprzez wiązanie go w materii organicznej. Międzyplony to wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę...
czytaj więcej

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo Celem praktyki jest zachęcenie rolników do stosowania metod doglebowych podczas aplikacji płynnych nawozów naturalnych, co przyczyni się do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery ze stosowanych nawozów. Wymagania dla interwencji: Stosowanie...
czytaj więcej

Praktyka: Uproszczone systemy upraw

Praktyka: Uproszczone systemy upraw

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Celem  praktyki jest Wsparcie konserwującej uprawy roli, której głównym celem jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów. Stosowanie upraw uproszczonych zapobiega erozji wodnej i wietrznej, poprawia strukturę i porowatość gleby, wpływa na lepsze zatrzymywanie...
czytaj więcej

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające na wymieszaniu obornika w okresie maksymalnie 12 godzin od jego aplikacji na glebę. Wymagania dla interwencji: Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12...
czytaj więcej

Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor, potas, magnez, wapń (N, P, K, Mg i Ca) i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleb i systemów wspomagania decyzji w zakresie nawożenia. Racjonalne stosowanie nawozów może przyczynić się w sposób bezpośredni...
czytaj więcej

Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Cel praktyki to ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej - ograniczenie zagęszczenia zwierząt, co jest korzystne z punktu widzenia ilości azotu wprowadzanego do środowiska. Praktyka będzie zachęcała do prowadzenia racjonalnego wypasu zwierząt. Ograniczenie nawożenia, zmniejszenie ilości...
czytaj więcej