wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >>

Rolnictwo węglowe - 8 Praktyk

Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 19-02-2024

Wymieszanie słomy z glebą Żyzność gleby jest ściśle powiązana z zawartością w niej próchnicy. Dlatego wykorzystanie słomy do utrzymywania i zwiększania poziomu zawartości materii organicznej, jak i składników pokarmowych w glebach, jest najskuteczniejszym działaniem zapewniającym utrzymanie ich żyzności. Słoma jest bowiem ważnym...
czytaj więcej

Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 19-02-2024

Zróżnicowana struktura upraw Celem praktyki jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy zawartości materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, wpływające tak na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększanie sięróżnorodności biologicznej. Praktyka ta ma zachęcać również do odstępowania...
czytaj więcej

Praktyka: Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

Praktyka: Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 26-02-2024

Celem praktyki jest poprawa stanu gleby i jej ochrona. Wsiewki środplonowe uprawiane są celem uzyskania dodatkowej biomasy i utrzymania okrywy roślinnej. Międzyplony z kolei mają za zadanie pokrycie gleby roślinnością,szczególnie w okresach newralgicznych (tj. od jesieni do wiosny), w których gleby są najbardziej narażone na...
czytaj więcej

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 27-02-2024

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo   Praktyka przyczynia się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych dostępnych w nawozach naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji amoniaku i podtlenku azotu. Zachęca do stosowania metod doglebowych podczas aplikacji płynnych...
czytaj więcej

Praktyka: Uproszczone systemy upraw

Praktyka: Uproszczone systemy upraw

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 27-02-2024

Celem praktyki jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów. Bazuje ona na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w glebie, a wszelkiego rodzaju zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego minimum. Zmniejszenie intensywności uprawy powoduje spowolnienie procesu rozkładu...
czytaj więcej

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 27-02-2024

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające na wymieszaniu oborni-ka, odchodów drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich, tj. „pomiotu ptasiego” lub pro-duktów pofermentacyjnych...
czytaj więcej

Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 20-02-2024

     Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem  jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe.   Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor, potas, magnez, wapń i potrzeb roślin z wykorzystaniem...
czytaj więcej

Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Data utworzenia: 15-02-2023 ; Data modyfikacji: 27-02-2024

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt Celem praktyki jest promowanie właściwego gospodarowania na TUZ z uwzględnieniem optymalnego zagęszczenia zwierząt. Praktyka przyczynia się również do przeciwdziałania negatywnemu trendowi, jakim jest zaprzestawanie utrzymywania zwierząt trawożernych w...
czytaj więcej