wmodr.pl

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Celem praktyki jest zachęcenie rolników do stosowania metod doglebowych podczas aplikacji płynnych nawozów naturalnych, co przyczyni się do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery ze stosowanych nawozów.

Wymagania dla interwencji:

Stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.

Aplikacja doglebowa gnojowicy zmniejsza kontakt nawozu z powietrzem zwiększając jego przenikanie do gleby dzięki bezpośredniemu umieszczeniu nawozu pod powierzchnią. W tym systemie najczęściej wykorzystywane są wozy asenizacyjne wyposażone w głębokie aplikatory, które stosuje się do aplikacji gnojowicy na głębokość 12–30 cm z wykorzystaniem redlic. Innym sposobem aplikacji płynnych nawozów naturalnych do gleby jest zastosowanie wozów asenizacyjnych z przystawkami do pasmowego rozlewania gnojowicy. W tym systemie wykorzystuje się wleczone węże i rozlewacze z redlicą płozową. Dzięki metodzie wykorzystującej wleczone elastyczne węże, możliwe jest rozprowadzenie płynnego nawozu po powierzchni pola lub łąki oraz aplikacja między rzędami uprawianych roślin. Można też stosować rozlewaczy z redlicą płozową która umożliwia rozlewanie nawozu poprzez sztywne rury, zakończone metalowymi redlicami, tak skonstruowanymi, aby nawóz mógł być aplikowany bezpośrednio pod powierzchnię gleby.

Aby udokumentować stosowaną praktykę należy sfotografować pracującą na polu maszynę aplikującą nawóz prosto do gleby, lub np. rury ciągnięte za beczkowozem  i przesłać zdjęcie za pośrednictwem aplikacji przy użyciu polecenia: „Zadanie z własnej inicjatywy”. W ten sposób rolnik udowodni, że zrealizował prawidłowo z wymogami praktyki zabieg agrotechniczny.  Aplikację należy pobrać na telefon ze strony Agencji (zakładka systemy informatyczne). Logowanie do aplikacji i kod dostępu będą takie same jak przy składaniu wniosków o płatności bezpośrednie.

Zdjęcia powinny być wykonywane podczas zabiegu nawożenia. Należy je wykonywać cyklicznie, przedstawiając kolejne obszary pola objęte zabiegiem w częstotliwości i ilości odpowiadającej wielkości pola. Zaleca się wykonanie minimum 3 zdjęć z różnej lokalizacji dla działek rolnych o regularnych kształtach oraz otwartych przestrzennie oraz większej ilości zdjęć w przypadku działek rolnych, których fragmenty znajdują się np. za żywopłotami, rowami w ilości i w taki sposób, aby potwierdziły wykonanie zabiegu na każdym z fragmentów działki rolnej. Co trzecie zdjęcie powinno w swojej perspektywie obejmować również w sposób czytelny przyczepę (beczkę) asenizacyjną, którą się wykonuje zabieg (arimr.gov.pl).

Oświadczenie

W 2023 roku dopuszcza się złożenie oświadczenia o wykonaniu praktyki do kierownika biura powiatowego ARiMR zamiast zdjęcia geotagowanego, wykonanego i przesłanego, przy użyciu udostępnionej przez ARiMR aplikacji. 

Oświadczenie to powinno być złożone w terminie nie później niż:

  • 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli praktyka była zrealizowana w tym roku przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca 2023 r. lub
  • 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż do 7 listopada 2023 r.

Wzory oświadczeń dostępne są na stonie ARiMR (kliknij tutaj) oraz do pobrania poniżej.

Łączenie ekoschematów

Możliwe jest połączenie praktyki z: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt, Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe o ile nawóz nie jest stosowany w okresie utrzymania międzyplonu. Rolnik musi koniecznie dołączyć oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu. Poza tym praktykę można łączyć z praktykami: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i Uproszczone systemy uprawy oraz ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, Biologiczna ochrona upraw oraz Retencjonowanie wody na TUZ gdy TUZ spełnia warunek wejścia do retencji.

Praktyki nie można połączyć z praktyką Wymieszanie obornika na GO z powodu dublowania celu.

Tabela łączenia ekoschematów do pobrania w linku- kliknij

Opracowanie: Renata Gazda