wmodr.pl

WMODR >> O firmie >>

Deklaracja i raport dostępności cyfrowej i architektonicznej

Strona internetowa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR)

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (dostępnej pod adresem: https://wmodr.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 12.12.2018 r., data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiszy: 
  ➥ TAB (idź do przodu), 
  ➥ Shift+TAB (idź do tyłu),
  ➥ Enter (wybierz),
   
 • TREŚCI W JĘZYKU MIGOWYM - najważniejsze artykuły mają tłumaczenie na język migowy. Poznasz je po znakuwidocznym obok tytułu artykułu,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza, fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych,
 • dostępne są informacja o otwarciu nowego okna/zakładki przeglądarki,
 • dokumenty zamieszczone na stronie zawierają informację o formacie i rozmiarze dokumentu,
 • w stopce strony znajduje się "Mapa strony". 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Biuletyn Informacji Publicznej WMODR

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej (dostępnego pod adresem: https://wmodr.bip.gov.pl/ )zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

Data publikacji strony internetowej: 15.11.2018 r., data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.11.2018 r.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza, fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki

Wersje mobilne serwisów internetowych WMODR

Serwisy internetowe WMODR można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie posiada również aplikację mobilną "ODR Olsztyn" dostępną na platformy:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2022 r.

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Globalne poszerzenie czcionki głównej – z typu Narrow na Normal,
 • Dostosowanie ekranów, w których czcionka Normal nie mieściła się w polach ekranów,
 • Dopasowanie kontrastów do poziomu 4,5:1 – zmiana kolorów napisów na szarych tłach i ikonach ekranu głównego,
 • Do Aktualności i Wydarzeń dodana została opcja odczytu treści z użyciem wbudowanych w systemy android i iOS syntezatorów mowy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Cyrankowskiinformatyk@w-modr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 535 76 84 wew. 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR), ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

Budynek A. - administracyjny (parter, I piętro, poddasze):

 • do budynku prowadzą  2 wejścia bez schodów z niskim progiem,
 • dojście do budynku wyposażone jest w  system TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; znaczniki systemu zlokalizowane są przy furtce na teren WMODR od ul. Wrzosowej, przy wejściu głównym oraz przy sekretariacie
 • przy wyjściu głównym, wewnątrz budynku, umieszczona jest tablica tyflograficzna (grafika dotykowa dla niewidomych) zawierająca informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma windy (jest to budynek zabytkowy z zabytkową klatką schodową z drewnianymi schodami, bez możliwości zamontowania windy i platformy przyschodowej,
 • dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
 • nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Budynek B: administracyjno-gospodarczy (parterowy) Biuro FADN, Dział Teleinformatyki:

 • do pomieszczeń prowadzi 1 wejście,
 • do wejścia prowadzą 2 schodki, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich ani platformy przyschodowej,
 • przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność architektoniczna WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10

Budynek  administracyjno-biurowy (wysoki parter, I piętro, II piętro):

 • do budynku prowadzi  1 wejście (dwa stopnie schodów z poręczą ułatwiającą wejście, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych),
 • przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma windy (wąska klatka schodowa z poręczą, bez możliwości zamontowania windy i platformy przyschodowej),
 • nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sala wykładowa (wysoki parter):

 • do pomieszczeń prowadzi 1 wejście (10 stopni schodów z poręczą, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich ani platformy przyschodowej),
 • przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Oświadczenie sporządzono dnia: 06.03.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Koordynator do spraw dostępności - Marta Dudek

tel. 89 535 76 84, email: m.dudek@w-modr.pl


                                                                                                     


Raport o stanie zapewnienia dostępności: 

Opracowanie: Marcin Cyrankowski