wmodr.pl

Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Cel praktyki to ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na TUZ o niskiej wartości produkcyjnej - ograniczenie zagęszczenia zwierząt, co jest korzystne z punktu widzenia ilości azotu wprowadzanego do środowiska. Praktyka będzie zachęcała do prowadzenia racjonalnego wypasu zwierząt.

Ograniczenie nawożenia, zmniejszenie ilości pokosów i opóźnienie ich terminów oraz ograniczenie intensywności wypasu to główne punkty promowania ekstensywnego użytkowania TUZ.

Wymagania dla praktyki:

  • Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie
    2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin;
  • Zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

Okres wegetacyjny roślin to okres od 15 marca do 30 września. Pod uwagę będą brane zwierzęta zarejestrowane w ARiMR i posiadane przez rolnika w okresie od 15 marca do 30 września roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności w ramach praktyki.

Liczba DJP jest ustalana na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich znakowanych i oblicza się ją jako iloraz sumy iloczynów liczby poszczególnych gatunków zwierząt trawożernych i współczynników przeliczania na DJP i liczby dni w okresie od 15 marca do 30 września.

Łąk i pastwisk nie można przeorywać, włókować i bronować. Zakaz ten na obszarach nizinnych obowiązuje między 1 kwietnia a 1 września, natomiast na obszarach wyżynnych i górskich od 15 kwietnia do 1 września. TUZ można nawozić azotem, ale w dawce nie większej niż 60 kg N/ha na rok.

Przy kośnym użytkowaniu trzeba będzie wykonać dwa pokosy w roku w okresie między 1 czerwca a 30 września, a skoszoną biomasę usunąć nie później niż do 1 marca kolejnego roku. 

Przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym rolnik będzie musiał skosić TUZ raz w roku w tym samym przedziale terminowym, jak przy użytkowaniu kośnym. Wymogi dotyczące terminu koszenia, zebrania i usunięcia skoszonej biomasy oraz pozostawienia nieskoszonego fragmentu działki są też takie same. Na obszarach nizinnych zwierzęta wypasać będzie można od 1 maja do 15 października, na wyżynnych od 20 maja do 1 października

Przy użytkowaniu pastwiskowym obsada powinna nie więcej niż 2 DJP/ha. Zwierzęta powinny przebywać na pastwisku podobnie, jak w systemie kośno-pastwiskowym – od początku maja do połowy października. Niedojady rolnik będzie musiał wykosić do 31 października.

Możliwe jest połączenie praktyki z praktykami: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo oraz ekoschematem: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin w odniesieniu do TUZ pod IP, które spełniają warunki ekoschematu IP.

Tabela łączenia ekoschematów do pobrania w linku- kliknij

 

Opracowanie: Renata Gazda