wmodr.pl

Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

     Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem  jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe.

 

Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor, potas, magnez, wapń i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleby i systemów wspomaganiadecyzji w zakresie nawożenia.
Zbilansowanie żywienia roślin wszystkimi niezbędnymi składnikami pokarmowymi jest warunkiem uzyskiwania wysokich plonów o dobrej jakości, a jednocześnie minimalizuje straty biogenów z rolnictwa.
Opracowanie i przestrzeganie planu dodatkowo może wpłynąć na ograniczenie emisji tlenków azotu do atmosfery, przezco przyczynia się do ochrony powietrza, oraz zapobiegania przedostawaniu się zawartych w nawozach składników, szczególnie azotu i fosforu do wód powierzchniowych i podziemnych, dzięki czemu wpływa na poprawę jakości wód.
Plan nawożenia występuje również w wariancie z wapnowaniem. Wariant ten ma przeciwdziałać zakwaszeniu gleb.
Zakwaszenie pogarszając strukturę gleby, osłabia kompleks sorpcyjny i zdolność zatrzymywania wody. Zwiększa mobilność glinu, manganu oraz innych metali ciężkich i zmniejsza efektywność wykorzystania azotu oraz fosforu przezrośliny. Dodatkowo negatywnie wpływa na pogorszenie jakości wód podziemnych.

 

Wsparcie w wariancie podstawowym jest przyznawane, jeżeli rolnik:


a) sporządzi plan nawozowy (określający dawki składników pokarmowych: N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania): na piśmie lub przy użyciu narzędzia INTER-NAW lub innego narzędzia służącego opracowaniu planu nawozowego; w oparciu o bilans azotu oraz chemiczną analizę gleby w zakresie zasobności w składniki pokarmowe P, K i Mg oraz pH wykonywaną w laboratorium wykonującym badania agrochemiczne gleb w oparciu o próbki gleby pobranezgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby z poszczególnych działek rolnych
położonych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych; w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatnościlub do dnia 30 września danego roku (w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku złożenia wniosku, o ile tych powierzchni nieobejmował plan sporządzany w terminie 25 dni), w odniesieniu do powierzchni wszystkich gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie będących w posiadaniu rolnika, z wyjątkiem powierzchni gruntów, do których rolnik ubiega się o płatności do:
• Obszarów z roślinami miododajnymi, chyba że do tych gruntów plan zostanie sporządzony po dniu 31 sierpnia, albo
• Integrowanej produkcji roślin, albo
• Wieloletnich pasów kwietnych (interwencja rolno-środowiskowo-klimatyczna), również w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tego wariantu;

b) przestrzega planu nawozowego, z tym że dopuszczalne jest stosowanie dawek nawozów niższych niż określone
w planie nawozowym;

c) prowadzi rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez ARiMR i udostępnionym na jej stronie internetowej.


 PAMIĘTAJ!
Wyniki chemicznej analizy gleby zachowują ważność przez cztery lata od dnia jej wykonania.

 

Wsparcie w wariancie z wapnowaniem jest przyznawane, jeżeli rolnik:


• spełnia warunki do przyznania płatności w wariancie podstawowym, z tym że prowadzenie rejestru obejmujerównież wskazywanie informacji o stosowaniu nawozu wapniowego;
• posiada imienny dokument albo inny imienny dokument potwierdzający zakup nawozu wapniowego, w którymwskazano jego ilość;
• zastosował wapnowanie na powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH niższym lub równym 5,5;
• do działki, do której ubiega się o przyznanie płatności w ramach tej praktyki w terminie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie płatności nie otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu
wapniowego;
• złoży do ARiMR w terminie 25 dni od dnia w którym upływa termin składania wniosków oświadczenie, że nie
otrzymał decyzji z NFOŚiGW.


 PAMIĘTAJ!
Wsparcie w zakresie wapnowania do danej działki rolnej przysługuje raz na cztery lata

 

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska