wmodr.pl

Praktyka: Uproszczone systemy upraw

Celem praktyki jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów. Bazuje ona na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w glebie, a wszelkiego rodzaju zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego minimum.


Zmniejszenie intensywności uprawy powoduje spowolnienie procesu rozkładu glebowej materii organicznej, zmniejszenie wydzielania CO2 i N2O do atmosfery, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie presji rolniczej produkcji roślinnej na środowisko i łagodzenie zmian klimatu.
Uproszczonym systemem uprawy jest uprawa bezorkowa – bezpłużna. Jej istotą jest brak orki jako podstawowego zabiegu oraz pługa jako narzędzia uprawowego. W systemie tym następuje m.in. powierzchniowe spulchnienie orazmieszanie gleby przy użyciu różnych narzędzi jak: grubery, kultywatory ścierniskowe, spulchniacze, brony talerzowe oraz maszyny aktywne (rotacyjne, wahadłowe, wibracyjne). Pozostawienie na powierzchni gleby (również na okreszimy) resztek pożniwnych lub międzyplonów w formie mulczu dodatkowo zapobiega erozji wodnej i wietrznej orazutrudnia kiełkowanie i wschody chwastów.
Uproszczonym systemem uprawy jest również tzw. pasowa uprawa roli (strip-till), która polega na spulchnieniu pasa gleby wzdłuż rzędów rośliny uprawnej. Po pasowym spulchnieniu (nawet do 30 cm) wykonuje się nawożenie i siew nasion. Wszystkie te zabiegi można przeprowadzić w trakcie jednego przejazdu zestawem składającymsię z maszyny spulchniającej glebę, siewnika i aplikatora umożliwiającego rzędowe (zlokalizowane) stosowanienawozu.
Prowadzenie upraw uproszczonych (bezpłużnych, pasowych), poprawia strukturę i porowatość gleby, wpływa na lepsze zatrzymywanie wody w glebie i zwiększanie zawartości substancji organicznej w wierzchniej warstwie gleby, ogranicza parowanie wody z gleby oraz straty azotu w czasie zimy. Jednocześnie ograniczenie zabiegów uprawowychzmniejsza ilość spalin trafiających do atmosfery.
W ramach praktyki uprawa traw na gruntach ornych nie może zostać objęta wsparciem. Wynika to ze standardowej techniki uprawy prowadzonej w cyklu wieloletnim, a nie rocznym.


Wsparcie w ramach praktyki jest przyznawane do powierzchni gruntów ornych, z wyjątkiem gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa zerowa lub na których są uprawiane trawy lub inne zielne rośliny pastewne, jeżeli rolnik:
a) prowadzi uprawę roślin w formie uprawy konserwującej bezorkowej, w tym uprawy pasowej (strip-till), poprzez:
– wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych
i przedsiewnych w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności,
– pozostawienie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu;
b) prowadzi rejestr zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez ARiMR i udostępnionym na jej stronie internetowej.


Dopuszcza się zebranie słomy z gruntu zadeklarowanego do tej praktyki, jako plonu ubocznego.
Uwaga! Powyższe wymagania dotyczą roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

 

Praktyka Zróżnicowana struktura upraw nie łączy się z:
• Praktyką Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt;
• Ekoschematem Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska