wmodr.pl

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające na wymieszaniu oborni-ka, odchodów drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich, tj. „pomiotu ptasiego” lub pro-duktów pofermentacyjnych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, w terminie maksymalnie 12 godzin od jego aplikacji na glebę. Najskuteczniejszą metodą ograniczania emisji amoniaku jest skrócenie czasu przebywania nawozu naturalnego na powierzchni gleby. Największe straty amoniaku zachodzą w pierwszych godzinach po zastosowaniu nawozów naturalnych. Późne przyoranie powoduje również obniżenie wartości nawozowej. Dodatkowo, praktyka pozwoli na ograniczenie emisji podtlenku azotu.
Jednocześnie nawożenie obornikiem, pomiotem ptasim lub produktem pofermentacyjnym przyczynia się do poprawy jakości gleb i zwiększenia sekwestracji węgla w glebie, a także promuje zrównoważoną produkcję w gospodarstwie.


Wsparcie w ramach praktyki jest przyznawane do powierzchni gruntów ornych, jeżeli rolnik:
• wymiesza obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny z glebą maksymalnie w terminie 12 godzin od jego aplikacji.


Uwaga! W przypadku, gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny, jest obowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający ich zakup lub nabycie.
Na potrzeby realizacji praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji uwzględnia się również stosowanie nawozu naturalnego w formie granulatu.
Potwierdzeniem realizacji praktyki jest przesłanie zdjęć geotagowanych z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez ARiMR.
Uwaga! Na zasadzie odstępstwa, w przypadku, jeżeli rolnik nie może wykonać zdjęcia geotagowanego, jest on zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o wykonaniu praktyki oraz do prowadzenia rejestru zabiegów agroechnicznych, w którym znajdą się zapisy potwierdzające jej wykonanie.

 

W 2024 r.  rolnicy mogą potwierdzać praktykę Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo poprzez oświadczenia zamiast zamiast zdjęć geotagowanych 

 

Kiedy składać oświadczenia lub przesyłać zdjęcia geotagowane?

Rolnik, który zrealizował daną praktykę, będzie mógł składać oświadczenia lub przesyłać zdjęcia geotagowane w roku składania wniosku o przyznanie płatności, ale:

  • przed dniem złożenia wniosku lub przed 15 marca – zdjęcie/oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia złożenia tego wniosku;
  • po dniu złożenia wniosku – zdjęcie/oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, ale nie później niż do 7 listopada tego roku, w którym został złożony wniosek.

Praktyka Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji nie łączy się z:
• Ekoschematem Obszary z roślinami miododajnymi;
• Praktyką Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt;
• Praktyką Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, jeżeli obornik, odchody drobiu z bezściołowego
systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich lub produkt pofermentacyjny mają być zastosowane
bezpośrednio przed wysiewem międzyplonu;
• Praktyką Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
• Praktyką Uproszczone systemy uprawy;
• Praktyką Wymieszanie słomy z glebą;
• Ekoschematem Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

Opracowanie: Barbara Mieczkowska