wmodr.pl

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające na wymieszaniu obornika w okresie maksymalnie 12 godzin od jego aplikacji na glebę.

Wymagania dla interwencji:

Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym, co należy potwierdzić geotagowanym zdjęciem przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR. W tym celu należy sfotografować dany obszar i przesłać zdjęcie za pośrednictwem aplikacji przy użyciu polecenia: „Zadanie z własnej inicjatywy”. W ten sposób rolnik udowodni, że zrealizował w wymaganym czasie określoną pracę, tzn. przyorał obornik w ciągu 12 godzin od jego wywiezienia na pole. Aplikację należy pobrać na telefon ze strony Agencji (zakładka systemy informatyczne). Zdjęcie należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia realizacji praktyki (jeżeli została wykonana po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności) lecz nie później niż do dnia 7 listopada 2023 r. lub w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli praktyka została wykonana w terminie przed złożeniem wniosku (czyli wiosną).

Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami, maksymalna dawka nawozów naturalnych nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Zdjęcie geotagowane

Celem wykonywanych zdjęć jest udokumentowanie i udowodnienie przez rolnika wymieszania zastosowanego obornika z glebą w czasie nieprzekraczającym 12 godzin od jego zastosowania na gruncie, na określonej powierzchni. Istotną rzeczą w tym zakresie jest odpowiednie, czasowe zaplanowanie wywózki obornika i zabiegu jego wymieszania/przykrycia a to zależy w dużej mierze od wydajności stosowanych maszyn czy możliwości organizacyjnych. Jeżeli powyższe czynności wykonuje się np. w układzie, że zaraz za rozrzutnikiem obornika, jedzie agregat uprawowy i maszyny mają podobne wydajności, wystarczające jest wykonanie kilku zdjęć w celu udokumentowania przyjętej agrotechniki na całym polu (zalecane są minimum 3 zdjęcia z różnej lokalizacji na 1 ha z każdego procesu – 3 dla nawożenia i 3 dla wymieszania), co równocześnie potwierdzi wykonanie zabiegu w wymaganym czasie. Pierwsze zdjęcie należy wykonać po kilku, kilkunastu metrach od rozpoczęcia aplikacji obornika na polu po to, aby udokumentować czas rozpoczęcia, pamiętając równocześnie, że mniej więcej w tym samym miejscu należy wykonać w ciągu 12 godzin kolejne zdjęcie geotagowane, na którym zostanie pokazane z kolei pole, po wykonanym już zabiegu wymieszania, przykrycia obornika z glebą. Nie należy wykonywać zdjęcia prostopadle do powierzchni pola. Zdjęcie powinno posiadać pewną perspektywę, szerszy obraz pola i wykonanego zabiegu, czasem nawet łącznie z agregatem polowym, co w niektórych przypadkach pozwoli, ułatwi ARiMR właściwą ocenę wykonania praktyki. Zaleca się wykonanie większej ilości zdjęć zarówno w momencie stosowania obornika na polu jak i w czasie jego wymieszania. Natomiast, następnie można wysłać minimalną ilość zdjęć do ARiMR a pozostałe będą przechowywane w aplikacji i będą mogły być udostępnione ARiMR na ewentualne wezwanie (jednorazowo można przesłać 5 zdjęć).

W przypadku wywózki obornika, gdzie z przyjętego sposobu prac wynika, że najpierw wywozimy obornik na określoną powierzchnię pola a następnie wykonujemy zabieg agrotechniczny wymieszania i tak cyklicznie, istotne jest doświadczenie rolnika oraz wiedza o wydajności danego agregatu. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której nawieziony obszar jest na tyle (za) duży, że posiadanym agregatem (i np. dostępnym ciągnikiem) nie zdążymy go wymieszać w czasie 12 godzin od aplikacji. W tym zakresie należy również wziąć pod uwagę czy prace będą mogły być wykonywane w godzinach nocnych. Wykonywanie zdjęć w takich warunkach należy przeprowadzić z wykorzystaniem dostępnego oświetlenia ciągnika, aby zminimalizować odrzucenie dowodu przez ARiMR z powodu nieczytelnego zdjęcia.

Przy małych działkach rolnych a nawet 1 czy 2 hektarowych, ale o określonych, naturalnych granicach w terenie (np. miedze, rowy, żywopłoty, drogi), ilość wykonanych zdjęć może być mniejsza od zalecanej i ograniczyć się do kilku zdjęć: z rozpoczęcia nawożenia, środka pola i tuż przed zakończeniem wywózki; natomiast zdjęcia dokumentujące wymieszanie obornika z glebą mogą mieć charakter widokowy, obrazujący całą działkę rolną (cały obszar objęty nawożeniem) po wykonanym zabiegu wymieszania/przyorania (arimr.gov.pl).

Oświadczenie

W 2023 roku dopuszcza się złożenie oświadczenia o wykonaniu praktyki do kierownika biura powiatowego ARiMR zamiast zdjęcia geotagowanego, wykonanego i przesłanego, przy użyciu udostępnionej przez ARiMR aplikacji. 

Oświadczenie to powinno być złożone w terminie nie później niż:

  • 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli praktyka była zrealizowana w tym roku przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca 2023 r. lub
  • 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż do 7 listopada 2023 r.

Wzory oświadczeń dostępne są na stonie ARiMR (kliknij tutaj) oraz do pobrania poniżej.

Łączenie ekoschematów

Możliwe jest połączenie praktyki z: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe o ile obornik nie jest stosowany w okresie utrzymania międzyplonu. Rolnik musi koniecznie dołączyć oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu. Poza tym praktykę można łączyć z praktykami: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i Uproszczone systemy uprawy oraz ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz Biologiczna ochrona upraw.

Tabela łączenia ekoschematów do pobrania w linku- kliknij

Opracowanie: Renata Gazda