wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >> Ekoschematy >>

Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Celem  ekoschematu Rolnictwo węglowe jest wsparcie praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO2 z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję.

Zakres i wysokość wsparcia:

Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów objętych poszczególnymi praktykami w ramach ekoschematu. Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowi suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane.

Warunek dostępu do płatności w ramach Rolnictwa węglowego stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie minimalnej liczby punktów, którą obliczymy mnożąc 5 pkt z liczbą, która stanowi 25% użytków rolnych w gospodarstwie, które chce przystąpić do ekoschematu Rolnictwo węglowe.

Wysokość wsparcia odpowiada liczbie punktów przypisanych do danej praktyki.

Wartość 1 pkt= około 100 zł stawki

W ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe przewidziano następujące praktyki:

1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

4. Zróżnicowana struktura upraw

5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

7. Uproszczone systemy uprawy

8. Wymieszanie słomy z glebą

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB opracował kalkulację wysokości wsparcia w ramach poszczególnych praktyk. Wysokość szacowanej stawki płatności, wyrażoną wartością punktową, przedstawia poniższa tabela:

L. p.

Praktyki w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe

proponowana liczba pkt
(1 pkt=100 zł)

1

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

5

2

Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

5

3A

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy

1

3B

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem

3

4

Zróżnicowana struktura upraw

3

5

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu
12 godzin od aplikacji

2

6

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

3

7

Uproszczone systemy uprawy

4

8

Wymieszanie słomy z glebą

2

 

Warunkiem dostępu do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji najwyżej punktowanej praktyki na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych.

Przykład 1. Próg wejścia

Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR– musi uzyskać minimalną liczbę punktów: 12,5 pkt (2,5 ha * 5 pkt = 12,5pkt)

Gospodarstwo o powierzchni 100 ha– minimalna liczba punktów do realizacji: 125 pkt (25 ha * 5 pkt = 125 pkt), itd.

Wypełnienie tego minimum rolnik mógłby zrealizować dowolną liczbą praktyk. Co oznacza, że w zależności od tego jakie praktyki wybierze i jak wysoko będą one punktowane to na takiej powierzchni będzie realizował ekoschemat.

Przykład 2:

Gospodarstwo 10 ha GO.

Warunek dostępu stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie:

25% * 10 ha (powierzchnia gospodarstwa) *  5 pkt (najwyżej punktowana praktyka) = 12,5 pkt.

Oznacza to, że gospodarstwo może np. zrealizować:

2 praktyki:

- Wymieszanie słomy z glebą:

2,5 ha*2 pkt= 5 pkt

- Zróżnicowana struktura upraw:

2,5 ha*3 pkt= 7,5 pkt

lub

1 praktykę:

- Wymieszanie słomy z glebą:

12,5 pkt/2 pkt= 6,25 ha

Punkty będą przyznawane do każdego ha, na którym będzie realizowana dana praktyka. Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowić będzie suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane.

Dla ułatwienia liczenia punktów specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie stworzyli dedykowany kalkulator (do pobrania poniżej).

Łączenie różnych ekoschematów ze sobą nie jest dowolne, dlatego w linku znajduje się tabela łączenia ekoschematów do pobrania- kliknij

 

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul