WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Woda

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Data utworzenia: 05-07-2022 ; Data modyfikacji: 06-07-2022

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r. Prognozy dotyczące miesiąca lipca 2022 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska tzw. niżówki...
czytaj więcej

Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich

Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich

Data utworzenia: 06-06-2022

Woda w gospodarstwie jest potrzebna do bezpośredniego spożycia przez ludzi,  jak również  do higieny. Należy jednak zaznaczyć, że największe zużycie wody występuje w rolnictwie, gdzie woda stanowi główny czynnik produkcyjny w sektorze produkcji roślinnej, do nawadniania roślin, a zwłaszcza w hodowli zwierząt. Na ogólne...
czytaj więcej

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy PAN

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy PAN

Data utworzenia: 09-02-2022 ; Data modyfikacji: 07-03-2022

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Zarówno pod względem opadu atmosferycznego, jak i przepływów rzecznych na mieszkańca, Polska plasuje się wśród krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Naszym bogactwem jest jednak – i powinna pozostać – nie woda, która odpływa z terenu kraju, lecz woda,...
czytaj więcej

Wpływ zmian klimatu na stan środowiska wodnego

Wpływ zmian klimatu na stan środowiska wodnego

Data utworzenia: 09-02-2022

Zmiany klimatu są widoczne „gołym okiem” i na przestrzeni życia jednego pokolenia. Klimat staje się nieprzewidywalny. Brak śniegu powoduje, że gleba nie przyjmuje wystarczającej ilości wody zimą, globalna temperatura się podnosi, wzrasta też ryzyko niespodziewanych przymrozków późną wiosną. Coraz częściej występują...
czytaj więcej

Opłata melioracyjna

Opłata melioracyjna

Data utworzenia: 15-04-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Urządzeniami melioracji wodnych są: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi, stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, ziemne stawy rybne, groble na...
czytaj więcej

Odzysk wody ze ścieków komunalnych do nawadniania upraw

Odzysk wody ze ścieków komunalnych do nawadniania upraw

Data utworzenia: 20-11-2020 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Na poziomie Europejskim przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (Dz.U.UE.L.2020.177.32), które zacznie obowiązywać od dnia 26 czerwca 2023 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich...
czytaj więcej

Priorytetowy program ,,Moja Woda''

Priorytetowy program ,,Moja Woda''

Data utworzenia: 15-09-2020

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Cel programu Program  ma  na  celu  ochronę ...
czytaj więcej

Mała retencja – ograniczeniem skutków suszy i zagrożeń powodziowych

Mała retencja – ograniczeniem skutków suszy i zagrożeń powodziowych

Data utworzenia: 17-07-2020

Zasoby wodne charakteryzują się dużą zmiennością sezonową oraz przestrzenną. Dzisiejszy stan hydrologiczny naszego kraju jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, które miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie, w latach powojennych. W wyniku tych działań, zmniejszeniu uległa naturalna zdolność retencyjna zlewni, co spowodowało...
czytaj więcej