wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Dbajmy o zasoby wody, bo stanowią skarb przyrody

Dbajmy o zasoby wody, bo stanowią skarb przyrody

Woda jest źródłem życia na Ziemi, pełni ważne role w wielu procesach zachodzących w przyrodzie, jak również stanowi zasób, którego nie można zastąpić. Niestety woda na Ziemi, często uznawana jest za coś oczywistego. Wysiłki i inwestycje poczynione w kierunku poszukiwania wody poza naszą planetą oraz niedawna radość z odnalezienia jej na Księżycu i Marsie są przykładem tego, że coraz częściej ludzie uświadamiają sobie, iż o zasoby wodne naszej planety należy szczególnie zadbać.

Problemy związane z dostępem do wody dotykają coraz większe obszary naszego kraju. Związane z tym są m.in. zmiany klimatyczne, które wpływają na wzrost intensywności suszy, tym samym powodując duże straty w gospodarce i środowisku. Coraz częstszym problemem okazuje się być kwestia niedostatecznego zagospodarowania wody, optymalizacji jej zużycia, a także sposobów gromadzenia w warunkach nadmiaru i wykorzystywania w okresach niedoboru. Jak pokazuje praktyka racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym, zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

Wszyscy musimy mieć świadomość, jak ważna jest woda, aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy. Co ważniejsze, dostępne zasoby wody nie są nieograniczone, a zmiany klimatu będą powodowały, że jej dostępność będzie z każdym rokiem coraz mniejsza. Stąd tak istotne jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów wodnych.

 Jest wiele sposobów, które mogą w pewnym stopniu przyczynić się do ochrony ilościowej i jakościowej naszych zasobów wodnych oraz do ich efektywniejszego wykorzystania. Wśród nich możemy wymienić mniej lub bardziej zintensyfikowane działania we własnym gospodarstwie domowym, są to czynności związane m.in. z nauką oszczędzania wody, zmianami codziennych nawyków, po działania na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych zwiększających retencję wodną oraz budowę małych czy dużych zbiorników wodnych.

Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi powinno służyć zaspokojeniu zarówno potrzeb społeczeństwa i gospodarki, jak również ochronie wód czy też środowiska, w tym ekosystemów zależnych od zasobów wodnych.

Zasada zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej powinna stanowić nadrzędną regułę w korzystaniu z zasobów wodnych. Jest to szczególnie istotne w czasie wystąpienia zjawiska suszy, która ogranicza dostępność wody, a zatem zagraża możliwości zachowania powyższych wymogów. Niezwykle ważne i konieczne są zmiany formalne, w tym prawne, które przyspieszą podejmowanie działań, a tym samym w sposób pośredni ograniczą skutki suszy. Oczekiwanym efektem jest kształtowanie odporności na suszę terenów rolnych, zurbanizowanych, leśnych, ekosystemów wodnych i od wód zależnych przy równoczesnym kształtowaniu adekwatnych postaw społecznych. Ponadto należy opracować i rozpocząć wdrażanie programów edukacyjnych informujących społeczeństwo o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom.

Bardzo ważny aspekt stanowi wprowadzenie w naszym prawodawstwie zmian, które umożliwią nam systemową adaptację do zmian klimatu, w tym zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce. Aby skutecznie zarządzać zasobami wodnymi należałoby stosowne zapisy wprowadzić do dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W planistyce przestrzennej należy uwzględnić wymagania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Kluczowym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy jest zastosowanie nowych rozwiązań z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury. Działania zmierzające ku racjonalnemu gospodarowaniu zasobami wodnymi powinny skupiać się wokół zagadnień, z jednej strony zatrzymywania i magazynowania wody, z drugiej zaś odpowiedniego odprowadzania tak, aby nie stwarzała zagrożenia powodziowego przykładowo na terenach miejskich.

Źródło: https://www.wody.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz