wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wspiera inwestycje związane z wodą na obszarach wiejskich

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wspiera inwestycje związane z wodą na obszarach wiejskich

KPO to program mający na celu odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 i zwiększenie jej odporności na przyszłe wyzwania. Obejmuje on szereg inwestycji i reform, w tym te związane z gospodarką wodną na obszarach wiejskich.

Cele KPO w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich:

  • Poprawa dostępu do czystej wody pitnej dla mieszkańców wsi.
  • Ochrona zasobów wodnych i poprawa stanu środowiska naturalnego.
  • Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

Dostępne inwestycje:

W ramach KPO przewidziano dwa rodzaje inwestycji związanych z wodą na obszarach wiejskich:

  • Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (B3.1.1): Obejmują one budowę, rozbudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wsparcie mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne i spółki gminne.
  • Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (B3.3.1): Obejmują one różne rodzaje działań, takie jak budowa urządzeń melioracyjnych, prace inwentaryzacyjne oraz działania edukacyjne i informacyjne. Wsparcie mogą otrzymać gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz ośrodki doradztwa rolniczego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie)
  • Związki międzygminne
  • Spółki gminne
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • Ośrodki doradztwa rolniczego

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

Wsparcie realizowane będzie w trzech obszarach tematycznych dla różnych grup beneficjentów. Budżet inwestycji na wymienione poniżej trzy obszary wynosi 289 mln euro.

W obszarze:

    A – wsparcie finansowe ukierunkowane zostanie na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich, które realizowane będzie przez ośrodki doradztwa rolniczego w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW).

Jednostki doradztwa rolniczego będą mogły organizować szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne oraz zlecać opracowywanie ekspertyz dotyczących wyznaczania priorytetowych inwestycji z zakresu retencji wodnej na terenie działania danego LPW.

Celem tej interwencji jest pobudzanie lokalnych społeczności na rzecz działań poprawiających gospodarkę wodną.

    B – na obszarach należących do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina lub związek międzygminny będą mogły realizować przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową lub rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych (w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania).

Za koszty kwalifikowalne takich inwestycji uznane zostanie również zastosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie.

    C – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło aplikować o zwrot kosztów poniesionych na rzecz prac inwentaryzacyjnych urządzeń melioracji wodnych.

Celem działania jest opracowanie bazy danych urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych.

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o dofinansowanie z KPO na inwestycje związane z wodą na obszarach wiejskich można znaleźć na stronach internetowych:

Termin składania wniosków:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie jeszcze w 2024 roku. Dokumentacja wdrożeniowa zostanie opublikowana na stronie internetowej ministerstwa po jej zatwierdzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z KPO i skorzystania z dostępnych możliwości dofinansowania. Inwestycje w gospodarkę wodną na obszarach wiejskich są kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Dodatkowe informacje:

Opracowanie: Paweł Urbanowicz