wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Wpływ zmian klimatu na stan środowiska wodnego

Wpływ zmian klimatu na stan środowiska wodnego

Zmiany klimatu są widoczne „gołym okiem” i na przestrzeni życia jednego pokolenia. Klimat staje się nieprzewidywalny. Brak śniegu powoduje, że gleba nie przyjmuje wystarczającej ilości wody zimą, globalna temperatura się podnosi, wzrasta też ryzyko niespodziewanych przymrozków późną wiosną. Coraz częściej występują gwałtowne zjawiska pogodowe (grad, huraganowe wiatry), a wraz z ociepleniem pojawiają się nowe choroby i szkodniki. Rolnictwo musi adaptować się do zmiany klimatu, a jednocześnie starać się ją hamować. Nadszedł czas, aby rolnik na nowo spojrzał na swoją działalność i określił podejście do kluczowych zagadnień – metod uprawy gleby, zanieczyszczenia powietrza, jakie może powodować jego działalność, oraz zużycia wody w produkcji rolniczej.

Od dłuższego czasu można zaobserwować niepokojące, stałe pogarszanie się stanu zasobów wodnych w Polsce – zarówno ich jakością jak i ilością. Woda jest to dobro wspólne, a jednocześnie niezwykle cenny zasób, bez którego nie ma życia, produkcji żywności ani rozwoju gospodarczego. Dobro, które jest zagrożone nie tylko pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowania wymagającym pilnej i zasadniczej poprawy.

Głównym użytkownikiem zasobów wodnych w kraju jest rolnictwo, które gospodaruje na 60% powierzchni obszarów zlewni. Odnawialne zasoby wodne pochodzą z opadów, na których ilość i rozkład nie mamy wpływu. Choć ilość opadów nie zmienia się znacząco od 150 lat, ich rozkład stał się w ostatnich dekadach niekorzystny z punktu widzenia odnawiania się zasobów wody. Wszelkie działania powodujące dalsze uszczuplenie i degradację tych zasobów drastycznie obniżają jakość produkcji i niosą za sobą szersze konsekwencje.

W trosce o dzisiejsze i przyszłe pokolenia rozwiązań należy szukać w ochronie ekosystemów, z którymi zrównoważone rolnictwo może współistnieć i odpowiedzialnie z nich korzystać. Działania poprawiające retencję gleb, renaturalizacja rzek, agroekologia, rolnictwo ekologiczne, ochrona torfowisk i gleb, oraz dobrostanowy chów zwierząt są najlepszymi instrumentami dla długotrwałego zapewnienia wody dla sektora rolnego.

Zachęcam do lektury publikacji pn. „Ekspertyza – Woda w rolnictwie”, która jest pogłębioną i wieloaspektową diagnozą zasobów wodnych  w Polsce. Autorzy przedstawiają w niej zagrożenia i krytycznie analizują dotychczasowy model gospodarowania wodami jednocześnie wskazując rozwiązania w zakresie polityk, ochrony środowiska czy praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów wodnych. W oparciu o dane naukowe proponują zmiany, które pozwolą chronić te zasoby nie tylko w rolnictwie ale i dla potrzeb wszystkich użytkowników wody w Polsce.

Jeśli zadajecie sobie Państwo pytania takie jak:
- Czy zmiany klimatu to fikcja czy zjawisko którego doświadczamy?
- Jakie są skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa, w szczególności w kontekście zapotrzebowania na wodę?
- Czy z posiadanymi zasobami w wodę grożą nam znaczne jej deficyty utrudniające rozwój kraju?
- Jak chronić się przed deficytem wody w zgodzie z naturą?
- Jakie mamy możliwości zmniejszenia zużycia wody w różnych aspektach życia i produkcji?
- Jak wycenia się wartość wody w kontekście usług ekosystemowych?
Odpowiedzi z pewnością znajdziecie w Ekspertyzie.

Zapraszam do lektury tutaj >>

Opracowanie: Urszula Anculewicz