wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz zgody wodnoprawne wymagane w przypadku poboru wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz zgody wodnoprawne wymagane w przypadku poboru wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Rys. Mapa granic regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni.

 

Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie.W związku z tym wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy składać w siedzibie właściwej jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj.:

 • Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
 • Regionalnym zarządy gospodarki wodnej,
 • Zarządzie zlewni lub nadzorze wodnym.

Powyżej została zamieszczona mapa dotycząca zakresu działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni, z której możemy dowiedzieć się, że poszczególne powiaty woj. warmińsko-mazurskiego podlegają pod trzy  Regionalne zarządy gospodarki wodnej, tj.:

 1. RZGW w Gdańsku;
 2. RZGW w Warszawie;
 3. RZGW w Białymstoku.

 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się 8 Zarządów Zlewni, którym podlegają następujące Nadzory Wodne:

 

 • Zarząd Zlewni w Giżycku (RZGW w Białymstoku):

- Nadzór Wodny w Giżycku,

- Nadzór Wodny w Gołdapi,

- Nadzór Wodny w Mikołajkach,

- Nadzór Wodny w Piszu,

- Nadzór Wodny w Węgorzewie.

 

 • Zarząd Zlewni w Olsztynie (RZGW w Białymstoku):

- Nadzór Wodny w Bartoszycach,

- Nadzór Wodny w Kętrzynie,

- Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim,

- Nadzór Wodny w Mrągowie,

- Nadzór Wodny w Olsztynie.

 

 • Zarząd Zlewni w Ostrołęce (RZGW w Białymstoku):

- Nadzór Wodny w Szczytnie.

 

 • Zarząd Zlewni w Augustowie (RZGW w Białymstoku):

- Nadzór Wodny w Ełku.

 

 • Zarząd Zlewni w Elblągu (RZGW w Gdańsku):

- Nadzór Wodny w Braniewie,

- Nadzór Wodny w Elblągu,

- Nadzór Wodny w Olsztynku,

- Nadzór Wodny w Ornecie.

 

 • Zarząd Zlewni w Tczewie (RZGW w Gdańsku):

- Nadzór Wodny w Iławie.

 

 • Zarząd Zlewni w Toruniu (RZGW w Gdańsku):

- Nadzór Wodny w Nowym Mieście Lubawskim,

- Nadzór Wodny w Ostródzie.

 

 • Zarząd Zlewni w Ciechanowie (RZGW w Warszawie):

- Nadzór Wodny w Działdowie,

- Nadzór Wodny w Nidzicy.

 

Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:

1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;

2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;

3) prezes Wód Polskich;

4) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich;

5) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich;

6) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich;

7) dyrektor urzędu morskiego;

8) wojewoda;

9) starosta;

10) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Zgody wodnoprawne

Prawo wodne obliguje do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne jest zezwoleniem wydawanym przez organy administracji państwowej. Do jego uzyskania wymagany jest operat wodnoprawny, czyli szczegółowe opracowanie hydrologiczne. Zgodnie z przepisami, inwestor musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed pozwoleniem na budowę.

 

Posiadanie pozwolenia wodnoprawnego potrzebne jest w przypadku:

 • usług wodnych, które dają gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym i przedsiębiorstwom możliwość używania wody w zakresie przekraczającym jej powszechne, zwykłe i szczególne wykorzystanie;
 • szczególnego korzystania z wód (np. odwadnianie/nawadnianie gruntów i/lub upraw jest korzystaniem wykraczającym poza korzystanie zwykłe i powszechne, a także nie mieści się w katalogu czynności stanowiących usługi wodne);
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywacji wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonywania urządzeń wodnych;
 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków);
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenia przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

- nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- nowych obiektów budowlanych;

 • gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, której mowa w art. 77 ust. 3.

Działalność rolnicza wymaga uzyskania pozwoleń na nawadnianie upraw. W kategorii usług wodnych są to: pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. W kategorii szczególnego korzystania z wód jest to: nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę. Ponadto uzyskania pozwolenia potrzebuje wykonanie obiektów służących do poboru wód powierzchniowych lub podziemnych oraz urządzeń służących do nawadniania gruntów.

Co jeszcze może wymagać pozwolenia wodnoprawnego?

 • wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych;
 • wykonanie obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe;
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty.

Również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja tych urządzeń może wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Wyjątkiem będą roboty związane z utrzymaniem tych urządzeń wodnych. Ostateczną decyzję, czy pozwolenie jest wymagane, podejmie właściwa jednostka Wód Polskich.

Uwaga !

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed przystąpieniem do wykonania urządzeń wodnych, bądź korzystania z wód.

 

Posiadanie zgłoszenia wodnoprawnego potrzebne jest w przypadku:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m – przy czym sumuje się długość poszczególnych elementów (np. jeśli planujesz pomost w kształcie litery L)
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, np. barka mieszkalna lub statek, w którym prowadzona jest restauracja
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – również na obszarze morza terytorialnego
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód;
 • wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

 

Zgłoszenia wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach;
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody;
 • przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody.

 

Więcej informacji oraz dokumenty potrzebne do uzyskania zgód wodnoprawnych zamieszczono na stronie:

https://www.wody.gov.pl/pozwolenie-wodnoprawne

 

Poniżej znajdą Państwo mapę obejmującą granice regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni w woj. warmińsko-mazurskim.

Źródło: https://wody.gov.pl/
Opracowanie: Paweł Urbanowicz