wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w kampanii 2024

Data utworzenia: 20-03-2024

Od 15 marca można ubiegać się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Istotą Interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych jest promowanie praktyk rolniczych przyczyniających się do ochrony gleb, wód i klimatu, cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, a także ochrony różnorodności krajobrazu. Praktyki stosowane w ramach Interwencji RŚK wpływają na róznorodność biologiczną w krajobrazie wiejskim, przyczyniają się do zwiększenia równorodności gatunkowej  i liczebności owadów zapylających, a także do tworzenia siedlisk występowania wielu innych gatunków zwierząt,

W obecnej kampanii zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 wybierając jedną z następujących interwencji:

Interwencja 1.            Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (więcej >>)
Interwencja 2.            Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (więcej >>)
Interwencja 3.            Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (więcej >>)
Interwencja 4.            Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (więcej >>)
Interwencja 5.            Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (więcej >>)
Interwencja 6.            Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (więcej >>)
Interwencja 7.            Bioróżnorodność na gruntach ornych (więcej >>)

Płatności będą przyznawane ryczałtowo corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania w zależności od realizowanej interwencji do gruntów ornych/ obszarów przyrodniczych lub do zwierząt.

Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podjęte przed rokiem 2023 w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 są kontynuowane, co do zasady, zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Należy zaznaczyć, że od kampanii 2023 r. zostały wprowadzone korzystne zmiany dla beneficjentów, do których należą m.in.  podwyższenie stawek płatności dla poszczególnych wariantów do wysokości stawek dla analogicznych wariantów wdrażanych w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 czy też umożliwienie stosowania wapnowania w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone oraz Pakietu 2. Ochrona gleb i wód Wariant 2.1. Międzyplony.

Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana dodatkowa "płatność retencyjna" w wysokości 280 zł/ha, do powierzchni obszarów przyrodniczych objętych zobowiązaniem w ramach Interwencji 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (wszystkie warianty poza 1.3 Murawy) oraz Interwencji 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarach Natura 2000 (wszystkie warianty poza 2.3 Murawy). O płatność ubiegać się będzie można do powierzchni  obszarów, które zostały zalane lub podtopione, co najmniej przez 12 dni następujących po sobie w okresie od 1 maja do 30 września, o zwartym obszarze wynoszącym minimu 0,1 ha.

W roku 2024 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja br. w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl lub po zalogowaniu się do Portalu Usług Elektronicznych PUE, dostępnego na wspomnianej stronie internetowej, a następnie przejściu do aplikacji eWniosekPlus.

 

BENEFICJENT INTERWENCJI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH

Ze wsparcia może skożystać:

 • rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie położonym na terenie Polski; pod pojęciem "rolnik" rozumie się osbę fizyczną lub prawną
 • zarządca gruntów - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna) gospodarujący na obszarach przyrodniczych, czyli gruntach nie będących użytkami rolnymi, na których występują określone typy siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków.

Aby otrzymać płatność do danego gruntu beneficjent jest zobowiązany posiadać ten grunt na podstawie tytułu prawnego na dzień 31 maja roku, w którym został zlożony wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

 

OGÓLNE WARUNKI I WYMOGI PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI RŚK

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne przysługują rolnikowi lub zarządcy, jeżeli:

 • posiada co najmniej 1 ha użytków rolnych lub obsarów przyrodniczych (obszary przyrodnicze dotyczą jedynie wybranych wariantów Interwencji 1 i 2),
 • posiada tytuł prawny do gruntu, do którego ubiega się o przyznanie płatności,
 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • realizuje 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2015  z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzonych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR),
 • spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych interwencji lub wariantów określone w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym,
 • minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej wynosi 0,1 ha.

Rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wymogów tj.:

 • posiada plan działalności rolnośrodowiskowej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w rozumieniu przepisów ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na formularzu udostępnionym przez ARiMR, przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową lub eksperta przyrodniczego,
 • prowadzi na formularzu udostępnionym przez ARiMR, rejestr działalności rolnośrodowiskowej zawierający wykaz:
        - działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin,
        - wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu,
 • posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR, zgodnie z metodyką sporządzania takiej dokumentacji udostępnioną przez ARiMR, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w przypadku Interwencji 1 i 2,
 • przestrzega odnośnych minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 

ŁĄCZENIE INTERWENCJI W GOSPODARSTWIE

Beneficjent może realizować w swoim gospodarstwie jednocześnie jedną lub więcej interwencji/wariantów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Nie można jednak realizować dwóch zobowiązań na tej samej powierzchni/działce.

Takie same zobowiązania rolo-środowiskowo-klimatyczne (tj. w ramach tego samego wariantu lub interwencji, jeżeli nie ma ona wariantów) mogą byc realizowane w ramach wybranych interwencji jedynniw w sytuacji, gdy takie zobowiązania zostały podjęte w różnych latach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy beneficjent kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania podjętego przez innego rolnika lub zarządce - wówczas takie same zobowiązania mogą być realizowane, moga być realizowane mimo tego, że zostałypodjęte w tym samym roku.

Takie same zobowiązania rolo-środowiskowo-klimatyczne, podjęte w różnych latach, mogą być realizowane w ramach Interwecji:

 • 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000
 • 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000
 • 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000
 • 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
 • 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych

W przypadku Interwencji 5. Zachowanie zagrożonych zasabów genetycznych roślin w rolnictwie i Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasabów genetycznych zwierząt w rolnictwie realizacja tych samych zobowiązań jest możliwa jedynie gdy rolnik kontynuuje realizację takiego zobowiązania RŚK podjętego przez innego rolnika.

 

BROSZURY INFORMACYJNE

PREZENTACJE

 

Z ogólnymi warunkami przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w kampanii 2024 oraz szczegółami dotyczącymi sposobu i terminów składania dokumentów można zapoznać się

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

Opracowanie: Urszula Anculewicz