wmodr.pl

INTERWENCJA 7: Bioróżnrodność na gruntach ornych

Celem interwencji jest wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych, w tym owadów zapylających i ptaków krajobrazu rolniczego.

Interwencja polega na zakładaniu na gruntach ornych i utrzymaniu:

WARIANT 1 - śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych, stanowiących jednocześnie korytarze ekologiczne i ostoje dla wielu gatunków zwierząt

WARIANT 2 - ogródków bioróżnorodności w celu zwiększania bioróżnorodności na terenach wiejskich

 

Płatność przyznawana jest do powierzchni gruntów ornych, na których utrzymywane są:

WARIANT 1   Wieloletnie pasy kwietne o szerokości od 3 do 9 m i powierzchni co najmniej 0,1 ha zakładane poprzez wysiew, od 1 kwietnia do 15 maja w pierwszym roku realizacji zobowiązania, zalecanej mieszanki nasion:

  • zawierającej co najmniej 10 gatunków roślin określonych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, w tym co najmniej 6 gatunków wieloletnich,
  • zawierającej gatunki uprawne, gatunki dziko rosnące, w tym dziko rosnące wieloletnie i dwuletnie,
  • niezawierającej gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych;

Płatność w ramach wariantu przyznawana jest, jeżeli łączna powierzchnia posiadanych przez rolnika gruntów ornych stanowi co najmniej 50% posiadanych przez tego rolnika użytków rolnych;

WARIANT 2   Ogródki bioróżnorodności zawierające co najmniej 20 gatunków roślin (w ramach jednego gatunku dopuszcza się uprawę kilku odmian lub form populacji lub genotypów), z uwzględnieniem wskazanych w Rozporządzeniu roślin:

  • odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze, lub określonych odmian roślin rolniczych gatunków marginalnych bądź też wskazanych gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych,
  • gatunków zielarskich,
  • gatunków warzywnych,
  • gatunków, odmian, form lub genotypów uprawianych dawniej na terenie Polski, a współcześnie nieuprawianych, których, materiał siewny został pozyskany z kolekcji banku genów

W przypadku realizacji zobowiązania w ramach powyższego wariantu rolnik może w gospodarstwie założyć i równocześnie utrzymywać maksymalnie dwa ogródki bioróżnorodności.  

W kolejnych latach realizacji zobowiązania dopuszcza się zmianę składu gatunkowego lub liczby uprawianych gatunków, przy zachowaniu minimalnej liczby 20 gatunków oraz dodanie nowych odmian lub form (populacji lub genotypów);

Płatność w ramach wariantu przyznawana jest do powierzchni gruntów ornych, na których jest położony ogródek bioróżnorodności, nie większej jednak niż 0,5 ha. W przypadku, gdy rolnik zadeklaruje we wniosku o przyznanie płatności, powierzchnię gruntów większą niż 0,5 ha, wielkość obszaru zostanie dostoswana do tego limitu

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatności przyznawane są prze okres 5-letniego zobowiązania, corocznie w w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem.

Stawki płatności:

Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne – 3 501 zł/ha.

Wariant 2. Ogródki bioróżnorodności – 2 342 zł/ha.

 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ RÓŻNYCH DZIAŁAŃ W GOSPODARSTWIE

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach Interwencji może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji na tym samym obszarze zobowiązania PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, w przypadku realizowanego zobowiązania w ramach wariantu 7.2 również w przypadku, jeżeli na obszarze jest realizowane równocześnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód.

 

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >>

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz