wmodr.pl

INTERWENCJA 3: Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000

Celem realizacji Interwencji 3 jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk bądź przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa, a tym samym zapewnić dogodne warunki bytowania dla wielu cennych siedlisk i gatunków, których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej.

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności:

  • stosowanie odpowiedniej liczby pokosów,
  • ekstensywny wypas zwierząt
  • dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.

Płatność w ramach Interwencji przyznawana jest rolnikowi lub zarządcy, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 2000, na których prowadzone jest ekstensywne użytkowanie rolnicze łąk i pastwisk.

Płatność w ramach Interwencji  jest przyznawana, jeżeli w pierwszym roku realizacji zobowiązania:

  • w planie zadań ochronnych albo planie ochrony ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub warstwach cyfrowych opracowanych w ramach monitoringu prowadzonego przez GIOŚ w zakresie występowania dubelta i wodniczki nie wskazano siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków objętych pomocą w ramach Interwencji 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000;
  • wymogi określone nie są sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w terminie składania wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

W przypadku sprzeczności działań obligatoryjnych i fakultatywnych zachodzi obowiązek dostarczenia pisemnego potwierdzenia możliwości realizacji zobowiązania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sprawującego nadzór nad danym obszarem Natura 2000.

Płatność może zostać również przyznana do gruntów położonych poza obszarem Natura 2000, jeżeli te grunty są objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach omawianej Interwencji i zostały wyłączone z obszaru Natura 2000 w trakcie realizacji tego zobowiązania.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatności są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w zakresie danej interwencji lub wariantu. Płatność roczna wypłacana będzie w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem.

Stawka płatności - 836 zł/ha.

 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ RÓŻNYCH DZIAŁAŃ NA DZIAŁCE ROLNEJ.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednej interwencji lub wariantu). W przypadku deklaracji przez rolnika lub zarządcę na działce rolnej więcej niż jednego wariantu lub interwencji, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do zobowiązania, dla którego przewidziano wyższą stawkę płatności na 1 ha.

Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne w ramach WPR 2023-2027, zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020, do tego obszaru płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach WPR 2023-2027 nie przysługuje.

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >>

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz