wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >> Ekoschematy >>

Ekoschemat - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Ekoschemat - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Cel ekoschematu

Promowanie retencjonowania wody, które poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez ograniczenie rozkładu materii organicznej).

Wymagania w ramach interwencji

Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym swoje trwałe użytki zielone (TUZ) na cele związane z retencjonowaniem wody, położone na terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym roku faktycznie wystąpiły zalania lub podtopienia terenu zdefiniowane jako:

  • stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%;
  • w okresie między 1 maja, a 30 września;
  • przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni.

Przy tym zalane lub podtopione tereny powinny być:

  • położone na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów, posiadanych przez rolnika;
  • potwierdzone wykazem danych przestrzennych zalanego lub podtopionego obszaru, sporządzanym corocznie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Wsparcie będzie dotyczyło gospodarstw realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach:

  • Wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020:

          - Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (poza wariantem 4.3. Murawy) lub;

          - Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) lub;

  • Ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w zakresie praktyki Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt lub;
  • Interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 lub;
  • Interwencji Rolnictwo ekologiczne i działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Forma i wysokość wsparcia

Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka wynosi 301,86 zł/ha.

Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz