wmodr.pl

INTERWENCJA 2: Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Interwencji są kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, wdrażanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Cel, dla jakiego realizowana jest interwencja to utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego stanu ochrony poza obszarami Natura 2000:

  • cennych siedlisk przyrodniczych (tj. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska),
  • siedlisk lęgowych ptaków (tj. rycyka, kszyka, kwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, wodniczki, derkacza), których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej.

Wsparciem objęte są również siedliska marginalne z punktu widzenia działalności rolnej, ale istotne dla zachowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich (np. murawy). Trwałość tych siedlisk jest zależna od wykonywania ekstensywnych zabiegów agrotechnicznych.

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności:

  • stosowanie odpowiedniej liczby pokosów,
  • ekstensywny wypas zwierząt,
  • dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.

Zakres wymogów różni się w zależności od przedmiotu ochrony – dostosowany jest do preferencji zagrożonych gatunków oraz charakteru siedlisk przyrodniczych.

Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych, na których występują siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe ptaków oraz do obszarów przyrodniczych.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatność roczna w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem.

Stawka płatności:

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1 568 zł/ha

Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1 452 zł/ha

Murawy

1 612 zł/ha

Półnaturalne łąki wilgotne

1 115 zł/ha

Półnaturalne łąki świeże

1 497 zł/ha

Torfowiska

   912 zł/ha (wymogi kluczowe)
1 536 zł/ha (wymogi kluczowe i uzupełniające)

Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka)

1 055 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego

1 347 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki

1 555 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

1 055 zł/ha

Płatność będzie mogła być jednorazowo powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych. Wysokość tej rekompensaty będzie uzależniona w zależności od zakresu usług wykonywanych przez eksperta przyrodniczego.

Beneficjentowi realizującemu zobowiązanie na obszarach niebędących użytkami rolnymi (i innymi niż wariant Murawy) będzie mogła być przyznana  także dodatkowa płatność (płatność oparta na rezultacie – “result-based”) w przypadku zalania lub podtopienia gruntu w wysokości 280 zł/ha. Informacja o podtopieniu lub zalaniu będzie oparta na monitoringu satelitarnym.

W ramach interwencji obowiązuje mechanizm degresywności tj. płatności będą przyznawane w wysokości:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, progi degresywności będą stosowane łagodniej (proporcjonalnie do liczby członków spółdzielni).

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >>

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz