wmodr.pl

INTERWENCJA 2: Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Łąki i pastwiska stanowią specyficzne środowisko życia dla wielu charakterystycznych i nierozerwalnie z nimi związanych, cennych gatunków rośłin i zwierząt. Przywracanie lub utrzymanie tradycyjnego i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk ma zapobiec zanikowi cennych siedlisk przyrodniczych oraz polepszyć warunki gniazdowania gatunków ptaków związanych z krajobrazem rolniczym.

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Interwencji są kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, wdrażanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Cel, dla jakiego realizowana jest interwencja to utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego stanu ochrony poza obszarami Natura 2000:

 • cennych siedlisk przyrodniczych (tj. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska),
 • siedlisk lęgowych ptaków (tj. rycyka, kszyka, kwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, wodniczki, derkacza), których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej.

Wsparciem objęte są również siedliska marginalne z punktu widzenia działalności rolnej, ale istotne dla zachowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich (np. murawy). Trwałość tych siedlisk jest zależna od wykonywania ekstensywnych zabiegów agrotechnicznych.

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności:

 • stosowanie odpowiedniej liczby pokosów (np. jeden bądź dwa pokosy w roku lub rzadziej - co dwa lata),
 • ekstensywny wypas zwierząt,
 • dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody (opóźnione koszenie od 15 czerwca do 31 października lub wcześniejsze koszenie np. w sytuacji wkraczania roślin nieporządanych w danym zbiorowisku);
 • wielkości nieskoszonej powierzchni (5-20% w wariantach siedliskowych i 5-10% w wariantach prasich),
 • zakazu zebrania i usuwania skoszonej biomasy.

Zakres wymogów różni się w zależności od przedmiotu ochrony – dostosowany jest do preferencji zagrożonych gatunków oraz charakteru siedlisk przyrodniczych.

Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych, na których występują siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe ptaków oraz do obszarów przyrodniczych.

Beneficjent zobowiazany jest do:

 • posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 • posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta przyrodniczego na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia lub w drugim roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • posiadanie dokumentacji, która stanowi szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję, zgodnie z metodyką sporządzania takiej dokumentacji udostępnioną przez Agencję, zwaną dalej „dokumentacją przyrodniczą”, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatność roczna w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem.

Stawka płatności:

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1 568 zł/ha

Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1 452 zł/ha

Murawy

1 612 zł/ha

Półnaturalne łąki wilgotne

1 115 zł/ha

Półnaturalne łąki świeże

1 497 zł/ha

Torfowiska

   912 zł/ha (wymogi kluczowe)
1 536 zł/ha (wymogi kluczowe i uzupełniające)

Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka)

1 055 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego

1 347 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki

1 555 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

1 055 zł/ha

Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana dodatkowa płatność w wysokości 280 zł/ha do powierzchni obszarów przyrodniczych, która:

 • w danym roku została zalana lub podtopiona, przy czym zalanie lub podtopienie są rozumiane jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie 80% co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września jeżeli potwierdzą to dane w formie wykazu działek wraz z ich danymi przestrzennymi sporządzanego corocznie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego,
 • jest położona na działkach przyrodniczych, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne z wyłączeniem wariantu 2.3. Murawy i objętych obszarem zatwierdzonym.

Płatność będzie mogła być jednorazowo powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych. Wysokość tej rekompensaty będzie uzależniona w zależności od zakresu usług wykonywanych przez eksperta przyrodniczego.

W ramach interwencji obowiązuje mechanizm degresywności tj. płatności będą przyznawane w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, progi degresywności stosuje się w odniesieniu do każdego z członków tych spółdzielni osobno.

 

ŁĄCZENIE INTERWENCJI Z EKOSCHEMATAMI

Interwencję 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 można realizować na jednej powierzchni z ekoschematami:

 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych czytaj więcej
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w zakresie praktyki: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo czytaj więcej

 

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >> oraz tutaj >>

Broszura informacyjna – Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne 1, 2, 3

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz