wmodr.pl

INTERWENCJA 6: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Celem interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie rodzimych ras poprzez wspieranie i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Pakiet ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), w przypadku których niska lub malejąca liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia, co przyczyni się do zachowania różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich.

Płatność przyznawana jest do samic i samców następujących ras:

  • (wsparcie do samic i samców) – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;
  • (wsparcie do samic i samców) – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie;
  • (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców ) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska, białogłowa owca mięsna;
  • (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
  • (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców ) – koza karpacka, kazimierzowska, sandomierska.

Wymogiem uzyskania płatności w ramach interwencji jest

  • posiadanie zwierząt: krów, koni, owiec, świń lub kóz wpisanych do odpowiedniej księgi hodowlanej i objętych programem ochrony zasobów genetycznych;
  • posiadanie minimalnej liczby zwierząt.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatności są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania w formie zryczałtowanej tj. według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji tego zobowiązania.

Stawka płatności:

WARIANT 1.1.

Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne

2 738 zł/szt.

WARIANT 1.2.

Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne

1 752 zł/szt.

W ramach ww. wariantów przewiduje się dodatkową płatność w wysokości 1 5131 zł/szt. rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia. W tym celu do dnia 30 września roku, w którym rolnik ubiega się o przyznanie płatności należy złożyć do ARiMR zaświadczenie potwierdzające, że nasienie zostało pobrane. Przedmiotowa płatność może być przyznana do danej sztuki zwierzęcia jednorazowo.

WARIANT 2.1.

Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie małopolskie i wielkopolskie)

2 669 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie małopolskie i wielkopolskie)

5 925 zł/szt.

WARIANT 2.2.   

Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie śląskie)

2 461 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie śląskie)

5 275 zł/szt.

WARIANT 2.3.

Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i konie huculskie)

2 395 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i konie huculskie)

5 130 zł/szt.

WARIANT 2.4.   

Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim)

2 185 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim)

2 513 zł/szt.

WARIANT 3.

Zachowanie lokalnych ras owiec

500 zł/szt.

WARIANT 4.

Zachowanie lokalnych ras świń

1 335 zł/szt.

WARIANT 5.

Zachowanie lokalnych ras kóz

953 zł/szt.

 

Zmiana zobowiązania w zakresie Interwencji może polegać jedynie na zastąpieniu zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach tego wariantu, którym były objęte zwierzęta zastępowane.

 

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >>

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz