wmodr.pl

INTERWENCJA 6: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Na różnorodność biologiczną w środowisku użytkowanym rolniczo składają się nie tylko rośliny i organizmy występujące naturalnie, ale również zwierzęta gospodarskie, w tym hodowlane. Rasy zwierząt, które są typowe dla danego środowiska/regionu są szczególnie cenne, gdyż posiadają cech zgodne ze specyfiką danego obszaru. Z tego też względu zachowanie ras tradycyjnych jest istotne dla utrzymania różnorodności biologicznej i co ważniejsze przetrwania w populacji zwierząt gospodarskich cech tj. odporność na trudne warunki bytowe czy choroby. Ponadto produkty uzyskane od zwierząt tych ras charakteryzują się specyficznymi cechami jakościowymi i stanowią nieodzowny składnik wileu produktów lokalnych.

Celem interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie rodzimych ras poprzez wspieranie i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Pakiet ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), w przypadku których niska lub malejąca liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia, co przyczyni się do zachowania różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich.

Płatność przyznawana jest do samic i samców następujących ras:

 • (wsparcie do samic i samców) – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;
 • (wsparcie do samic i samców) – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie;
 • (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców ) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska, białogłowa owca mięsna;
 • (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
 • (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców ) – koza karpacka, kazimierzowska, sandomierska.

WARUNKI PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne są przyznawane do krów, klaczy, loch, owiec lub kóz, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej:

 • 4 krowy tej samej rasy i objęte oceną w tym samym kierunku użytkowości;
 • 2 klacze tej samej rasy;
 • 1 ogier tej samej rasy;
 • 10 loch rasy puławskiej;
 • 8 loch rasy złotnickiej białej lub złotnickiej pstrej,
 • 30 owiec samic rasy merynos polski w starym typie, 15 owiec samic rasy cakiel podhalański, barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, polska owca górska lub białogłowa owca mięsna albo 10 owiec samic pozostałych ras;
 • 3 kozy samice.

W zakresie Interwencji 6. płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.:

 • krów: 100 sztuk w stadzie;
 • loch tej samej rasy:
     - 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej;
     - 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej;
     - 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej;
 • klaczy:
     - 50 sztuk rasy sokólskiej lub sztumskiej;
     - 80 sztuk pozostałych ras koni.

W jednym gospodarstwie można utrzymywać więcej niż jeden gatunek zwierząt lub różne rasy tego samego gatunki uzyskiwać wsparcie z tego tytułu. Nadmienic należy, że hodowla każdej rasy zwierzat jest traktowana jako odrębne zobowiązannie.

Beneficjent realizujący Interwencję jest zobowiązany utrzymywac i corocznie zgłaszać do płatności liczbe zwierząt nie mniejszą niż minimalną liczbę okreśłoną dla danej rasy. Zwierzęta te muszą spełniać warunki Programu ochrony a beneficjent zobowiązany jest realizować wynikające z tego Programu obowiązki dotyczące m.in. odpowiedniego użytkowania hodowlanego zwierząt. 

Zmiana zobowiązania w zakresie Interwencji 6. może polegać jedynie na zastąpieniu zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami tej samej rasy lokalnej w ramach danego wariantu, jeżeli te zwierzęta spełniają warunki przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego wariantu.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatności są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania w formie zryczałtowanej tj. według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji tego zobowiązania.

Stawka płatności:

WARIANT 1.1.

Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne

2 738 zł/szt.

WARIANT 1.2.

Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne

1 752 zł/szt.

W ramach ww. wariantów przewiduje się dodatkową płatność w wysokości 15 131 zł/szt. rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia. W tym celu do dnia 30 września roku, w którym rolnik ubiega się o przyznanie płatności należy złożyć do ARiMR zaświadczenie potwierdzające, że nasienie zostało pobrane. Przedmiotowa płatność może być przyznana do danej sztuki zwierzęcia jednorazowo.

WARIANT 2.1.

Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie małopolskie i wielkopolskie)

2 669 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie małopolskie i wielkopolskie)

5 925 zł/szt.

WARIANT 2.2.   

Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie śląskie)

2 461 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie śląskie)

5 275 zł/szt.

WARIANT 2.3.

Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i konie huculskie)

2 395 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i konie huculskie)

5 130 zł/szt.

WARIANT 2.4.   

Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim)

2 185 zł/szt.

Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim)

2 513 zł/szt.

WARIANT 3.

Zachowanie lokalnych ras owiec

500 zł/szt.

WARIANT 4.

Zachowanie lokalnych ras świń

1 335 zł/szt.

WARIANT 5.

Zachowanie lokalnych ras kóz

953 zł/szt.

 

ŁĄCZENIE INTERWENCJI Z EKOSCHEMATAMI

Interwencję 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie można realizować na jednej powierzchni ze wszystkimi ekoschematami  czytaj więcej

 

Więcej na temat ogólnych zasad przyznawania płatności w ramach Interwencji można dowiedzieć się na stronie ARiMR tutaj >> oraz tutaj >>

Broszura informacyjna – interwencja 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz