wmodr.pl

INTERWENCJA 1: Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Interwencji są kontynuacją, z pewnymi modyfikacjami, Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, wdrażanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Celem realizowania interwencji jest utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego stanu ochrony na obszarach Natura 2000:

  • cennych siedlisk przyrodniczych (tj. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska),
  • siedlisk lęgowych ptaków (tj. rycyka, kszyka, kwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, wodniczki, derkacza), których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej.

Wsparciem objęte są także siedliska marginalne z punktu widzenia działalności rolnej, ale istotne dla zachowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich (np. murawy). Trwałość tych siedlisk jest zależna od wykonywania ekstensywnych zabiegów agrotechnicznych.

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności:

  • stosowanie odpowiedniej liczby pokosów,
  • ekstensywny wypas zwierząt,
  • dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.

Interwencja ukierunkowana jest na ekstensyfikację gospodarowania, stosowanie odpowiednich ilości i terminów wykonywanych pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na obszarach Natura 2000, co wpływa pozytywnie na różnorodność biologiczną.

Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych, na których występują siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe ptaków, jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków oraz do obszarów przyrodniczych, jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Płatność roczna w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem.

Stawki płatności:

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 568 zł/ha
Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 452 zł/ha
Murawy 1 612 zł/ha
Półnaturalne łąki wilgotne 1 115 zł/ha
Półnaturalne łąki świeże 1 497 zł/ha
Torfowiska    912 zł/ha (wymogi kluczowe)
1 536 zł/ha (wymogi kluczowe i uzupełniające)
Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka) 1 055 zł/ha
Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego 1 347 zł/ha
Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki 1 555 zł/ha
Ochrona siedlisk lęgowych derkacza 1 055 zł/ha

 

Beneficjentowi realizującemu zobowiązanie na obszarach niebędących użytkami rolnymi (i innymi niż wariant Murawy) będzie mogła być przyznana  także dodatkowa płatność (płatność oparta na rezultacie – “result-based”) w przypadku zalania lub podtopienia gruntu w wysokości 280 zł/ha.

Płatność będzie mogła być jednorazowo powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych. Wysokość tej rekompensaty będzie uzależniona w zależności od zakresu usług wykonywanych przez eksperta przyrodniczego.

 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ RÓŻNYCH DZIAŁAŃ NA DZIAŁCE ROLNEJ

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne do tego samego obszaru mogą być przyznane tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednej interwencji lub wariantu). W przypadku deklaracji przez rolnika lub zarządcę na działce rolnej więcej niż jednego wariantu lub interwencji, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do zobowiązania, dla którego przewidziano wyższą stawkę płatności na 1 ha.

Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne w ramach WPR 2023-2027, zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020, do tego obszaru płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach WPR 2023-2027 nie przysługuje.

 

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >>

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz