wmodr.pl

INTERWENCJA 5: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznnych roślin w rolnictwie

Interwencja polega na zachowaniu tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, a także dawnych odmian oraz miejscowych populacji i ekotypów uprawianych na terenie Polski, skutkiem czego będzie dywersyfikacja upraw sprzyjająca zwiększaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Interwencja skierowana jest do beneficjentów, którzy uczestniczą w ochronie zaniechanych w uprawach odmian gatunków roślin uprawnych, a także gatunków roślin uprawnych, obecnie zagrożonych erozją genetyczną.

W ramach interwencji promowane są działania dotyczące:

  • uprawy rzadkich gatunków lub odmian roślin (wariant 1)
  • wytwarzania materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin (wariant 2).

Realizacja Interwencji polega na uprawie (wariant 1) lub wytwarzaniu materiału siewnego (wariant 2) zagrożonych erozją genetyczną:

  • odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze;
  • odmian marginalnych gatunków roślin rolniczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze lub Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, których powierzchnia plantacji nasiennych w Polsce w trzech latach poprzedzających rok podjęcia zobowiązania nie przekracza 50 ha, określonych w przepisach krajowych;
  • obecnie rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych, określonych w przepisach krajowych, oraz
  • roślin zielarskich, które są rzadko uprawiane w Polsce lub występują w siedliskach naturalnych, dla których istnieje potrzeba wprowadzenia do uprawy celem zmniejszenia presji na naturalne zbiorowiska roślinne, określonych w przepisach krajowych (wariant 1).

Powierzchnia uprawy danego gatunku lub odmiany w ramach wariantów 1 i 2 nie może być łącznie większa niż 5 ha.

Ze względu na specyfikę interwencji, w trakcie realizacji zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania. Rolnik może również dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, pod warunkiem, że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania tej płatności.  

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Beneficjent podejmujący 5-letnie zobowiązanie otrzyma coroczną płatność w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji tego zobowiązania.

Stawka płatności:

  • Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin - 1 411 zł/ha.
  • Wariant 2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin - 1 619 zł/ha

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednej interwencji lub wariantu).

W przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (WPR 2023-2027) rekompensata kosztów transakcyjnych przysługuje w ramach Wariantu 5.2, z tytułu wykonania w laboratoriach urzędowych lub laboratoriach akredytowanych, oceny wytworzonego materiału siewnego  potwierdzającej wymaganą jakość wytworzonego materiału siewnego gatunków lub odmian roślin uprawianych na gruntach ornych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym, jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej interwencji lub wariantu.

 

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ RÓŻNYCH DZIAŁAŃ W GOSPODARSTWIE.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach Interwencji 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone lub Pakietu 2. Ochrona gleb i wód.

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha. 

 

Na temat szczegółowych wymogów, które muszą zostać spełnione w ramach Interwencji można dowiedzieć się więcej na stronie ARiMR tutaj >>

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz