wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >> Ekoschematy >>

Ekoschemat - Biologiczna ochrona upraw

Ekoschemat - Biologiczna ochrona upraw

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska.

Zalety stosowania środków mikrobiologicznych w ochronie roślin:
• są bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska;
• posiadają wysoką selektywność w stosunku do agrofagów (szkodników roślin, sprawców chorób roślin);
• w większości nie wymagają okresu karencji;
• są bezpieczne dla pszczół, trzmieli i innych owadów pożytecznych;
• pozwalają na redukcję chemicznych środków ochrony roślin;
• chronią różnorodność biologiczną środowiska.

Wsparcie w ramach ekoschematu jest przyznawane rolnikowi:
a) do powierzchni: (i) upraw trwałych lub (ii) gruntów ornych, lub (iii) zadrzewionej w systemie rolno-leśnym, jeżeli w ramach tego systemu są uprawiane tylko drzewa owocowe na trwałych użytkach zielonych;
b) za stosowanie zabiegu ochrony upraw wyłącznie przy użyciu zarejestrowanego środka ochrony roślin zawiera-jącego mikroorganizmy jako substancje czynne, zgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami producenta;
c) jeżeli prowadzi na formularzu opracowanym przez ARiMR (udostępnionym na stronie internetowej) rejestrzabiegów agrotechnicznych;
d) jeżeli złoży za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR albo kierownikowi biura powiatowego ARiMR do
dnia 30 września:
– imienny dokument potwierdzający zakup środka ochrony roślin albo inny imienny dokument potwierdzający jego nabycie, w których wskazano, jaki środek ochrony roślin został nabyty oraz jego ilość,
– rejestr zabiegów agrotechnicznych.
Wykonanie zabiegu preparatem mikrobiologicznym powinno wyeliminować konieczność wykonania zabiegu chemicznego. Należy pamiętać, że zabieg musi być przeprowadzony zgodnie z etykietą danego środka ochrony roślin.
Jeżeli producent zaleca przeprowadzenie określonej sekwencji zabiegów w konkretnych terminach i odstępach czasowych, to zabiegi te należy wykonać we wskazanym układzie w celu zapewnienia skuteczności zwalczania organizmów szkodliwych.

Uwaga! Zabieg chemicznym środkiem ochrony będzie dopuszczony tylko w ostateczności, gdy nie będzie możliwa eliminacja danego agrofaga poprzez preparaty mikrobiologiczne.

Ważne! Preparaty mikrobiologiczne muszą być zarejestrowane jako środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualny wykaz – rejestr środków ochrony roślin dostępny jest na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin.
Dodatkowo na stronie MRiRW dostępna jest również wyszukiwarka wszystkich środków ochrony roślin (w tym mikrobiologicznych) zarejestrowanych w Polsce wraz z ich przeznaczeniem, z możliwością wyboru uprawy, choroby, szkodnika, substancji czynnej środka ochrony roślin: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie.

Za przeprowadzony zabieg ochrony roślin w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw uznaje się również wysianie/wysadzenie nasion/bulw zaprawionych środkiem ochrony roślin zawierającym mikroorganizmy jako substancje czynne dopuszczone do obrotu na podstawie zezwolenia MRiRW.

Wypłata wsparcia w ramach ekoschematu

W przypadku upraw ozimych, płatność za przeprowadzenie zabiegu ochrony upraw przy użyciu mikrobiologicznego środka ochrony roślin, w tym zastosowanie również zapraw i wysianie/wysadzenie zaprawionych nasion/bulw, będzie uzależnione od terminu złożenia wymaganej dokumentacji do ARiMR, co zostało opisane w poniższych przykładach.
1. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych zabiegów zgodnie z etykietą środka i złożenie wymaganych dokumentów w jednym roku (N).
Jeżeli rolnik w roku przeprowadzenia zabiegu (rok N) uwzględnił we wniosku o płatność daną powierzchnię tych upraw, to o ile złoży do ARiMR wymagane dokumenty w tym samym roku N (tj. rejestr zabiegów i imienne dokumenty potwierdzające zakup środka) w terminie do dnia 30 września roku N, to płatność otrzyma w danej kampanii (w roku N).

2. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych zabiegów zgodnie z etykietą środka późną jesienią (roku N) oraz na wiosnę (roku N+1) i złożenie wymaganych dokumentów w roku N+1.
Jeżeli zgodnie z etykietą środka dla upraw ozimych część zabiegów należy przeprowadzić późną jesienią (roku N) np. w fazie wzrostu 2–9 liści, a kolejne dwa zabiegi należy przeprowadzić dopiero wiosną (roku N+1), to wypłata płatności za przeprowadzenie zabiegu ochrony roślin w ramach tego ekoschematu nastąpi po wykonaniu wszystkich zabiegów zgodnie z etykietą producenta. W tym przypadku w roku N+1, o ile rolnik zadeklaruje we wniosku powierzchnię do biologicznej ochrony upraw oraz złoży do ARiMR wymagane dokumenty (tj. rejestr zabiegów i imienne dokumenty potwierdzające zakup środka) w terminie do dnia 30 września roku N+1.

3. Przeprowadzenie zabiegu zaprawienia i wysiania nasion lub wysadzenia bulw w roku N i złożenie wymaganych dokumentów.
Jeżeli rolnik wysiał zaprawione nasiona lub wysadził zaprawione bulwy w roku N, to:
– o ile uwzględnił tę powierzchnię we wniosku w roku N i złożył do ARiMR wymagane dokumenty w tym samym roku N (tj. rejestr zabiegów i imienne dokumenty potwierdzające zakup środka) w terminie do dnia 30 września roku N, to płatność otrzyma w danej kampanii (w roku N),
– w przypadku niezłożenia dokumentów do 30 września roku N, płatność będzie przyznana w kolejnym roku (N+1), o ile rolnik uwzględni tę powierzchnię we wniosku w roku N+1 i złoży do ARiMR wymagane
dokumenty w roku N+1 (tj. rejestr zabiegów i imienne dokumenty potwierdzające zakup środka) w terminie do dnia 30 września roku N+1.

Szacowana stawka: ok. 89,89 EUR/ha

 

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Dorota Bakuła