wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w kampanii 2023

Data utworzenia: 27-03-2023

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w kampanii 2023

Od 15 marca można ubiegać się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają na celu promowanie praktyk rolniczych przyczyniających się do ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, a także ochrony różnorodności krajobrazu.

W obecnej kampanii zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 wybierając jedną z następujących interwencji:

Interwencja 1.            Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (więcej >>)
Interwencja 2.            Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (więcej >>)
Interwencja 3.            Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (więcej >>)
Interwencja 4.            Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (więcej >>)
Interwencja 5.            Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (więcej >>)
Interwencja 6.            Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (więcej >>)
Interwencja 7.            Bioróżnorodność na gruntach ornych (więcej >>)

Płatności będą przyznawane ryczałtowo corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania w zależności od realizowanej interwencji do gruntów ornych/ obszarów przyrodniczych lub do zwierząt.

Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podjęte przed rokiem 2023 w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 są kontynuowane, co do zasady, zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Należy zaznaczyć, że od kampanii 2023 r. zostały wprowadzone korzystne zmiany dla beneficjentów. Szczegóły ubiegania się o płatność zawarte są w Rozporządzeniu (więcej >>) oraz na stronie Agencji (więcej >>)

Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana dodatkowa płatność do powierzchni obszarów przyrodniczych nie będących użytkami rolnymi, które zostały zalane lub podtopione. Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia uznaje się za spełniony, jeżeli potwierdzą to dane w formie wykazu działek wraz z ich danymi przestrzennymi sporządzanego corocznie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego.

W roku 2023 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja br. w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl lub po zalogowaniu się do Portalu Usług Elektronicznych PUE, dostępnego na wspomnianej stronie internetowej, a następnie przejściu do aplikacji eWniosekPlus.

 

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne przysługują rolnikowi lub zarządcy, jeżeli:

 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • realizuje 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2015  z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzonych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR),
 • spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych interwencji lub wariantów określone w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym,
 • minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej wynosi 0,1 ha.

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne do tego samego obszaru mogą być przyznane tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednej interwencji lub wariantu).

W przypadku gdy rolnik lub zarządca ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tego samego obszaru z tytułu realizacji więcej niż jednego wariantu lub interwencji, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do zobowiązania, dla którego przewidziano wyższą stawkę płatności na 1 ha.

Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, zobowiązanie ekologiczne PROW lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego obszaru nie przysługuje. Jednakże powyższego przepisu nie stosuje się do przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku realizacji zobowiązania w ramach:

 • Interwencji 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone lub Pakietu 2. Ochrona gleb i wód,
 • Interwencji 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych, może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji na tym samym obszarze zobowiązania PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, w przypadku realizowanego zobowiązania w ramach wariantu 7.2 również w przypadku, jeżeli na obszarze jest realizowane równocześnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód.

 

Rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wymogów tj.:

 • posiada plan działalności rolnośrodowiskowej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w rozumieniu przepisów ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na formularzu udostępnionym przez ARiMR, przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową lub eksperta przyrodniczego,
 • prowadzi na formularzu udostępnionym przez ARiMR, rejestr działalności rolnośrodowiskowej zawierający wykaz:
        - działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin,
        - wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu,
 • posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną przez eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR, zgodnie z metodyką sporządzania takiej dokumentacji udostępnioną przez ARiMR, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w przypadku Interwencji 1 i 2,
 • przestrzega odnośnych minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Z ogólnymi warunkami przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w kampanii 2023 oraz szczegółami dotyczącymi sposobu i terminów składania dokumentów można zapoznać się

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

 

 

Źródło: MRiRW, ARiMR
Opracowanie: Urszula Anculewicz