wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Podsumowanie webinarium "LPW na Lokalne Problemy Wodne - podsumowanie działań w 2021 roku"

Podsumowanie webinarium "LPW na Lokalne Problemy Wodne - podsumowanie działań w 2021 roku"

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium pn. „LPW na Lokalne Problemy Wodne - podsumowanie działań w 2021 roku”, które zamknęło tegoroczne działania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w zakresie realizacji operacji SIR Lokalne Partnerstwa Wodne.

Woda jest dobrem wspólnym, a jednocześnie niezwykle cennym zasobem, bez którego nie ma życia, produkcji żywności ani rozwoju gospodarczego. Dobrem, które jest zagrożone nie tylko pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowania wymagającym pilnej i zasadniczej poprawy, gdyż od dłuższego czasu obserwuje się  niepokojące, stałe pogarszanie stanu jakościowego i ilościowego zasobów wodnych w Polsce. O ile nie mamy wpływu na rozkład czy intensywność opadów, to możemy wpływać na tempo ich ucieczki, zapobiegając parowaniu i spływowi powierzchniowemu. Podstawą są rozwiązania oparte o potencjał ekosystemu, pozwalające na magazynowanie wody w krajobrazie. Jest to konieczne ponieważ prowadzenie gospodarki powodującej dalsze uszczuplenie i degradację zasobów wodnych drastycznie obniża jakość produkcji i niesie za sobą szersze konsekwencje.

Webinarium było pewnego rodzaju zbiorem działań służących wzmacnianiu współpracy na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną. W programi znalazły się zagadnienia zwiazane z możliwościami finansowego wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą, praktykami wspierającymi gospodarkę wodną na obszarach wiejskich oraz wykorzystaniem bezzałogowców do wspomagania decyzji w rolnictwie. Omówione zostały również wyniki z opracowanych Wieloletnich planów działania LPW . Powyższe tamaty i zagadnienia omówili:

Bartosz Kubacki - Absolwent Stosunków Międzynarodowych, Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o profilu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Współpracy Międzynarodowej przy Urzędzie Marszałkowskim, a ostatnie 10 lat w korporacjach medyczno-biotechnologicznych. Obecnie koordynator wojewódzki  Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarch wiejskich (SIR) w WMODR z siedzibą w Olsztynie.

Anna Klisowska - Naczelnik Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dr hab. Iwona Wagner - Adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk; pracuje jako Senior Manager – Water Management and Climate Change w firmie doradczej FPP Enviro Sp.z o.o., będącej częścią europejskiej grupy AMPHI i zajmującej się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przez wiele lat była Sekretarzem Naukowym Programu „Ekohydrologia” Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i liaison w Międzynarodowym Centrum Technologii Środowiska UNEP. Obecnie, wraz z FPP Enviro, zajmuje się przede wszystkim ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i zagospodarowaniem wód opadowych, oraz adaptacją miast do zmian klimatu.

Patryk Kokociński – Biolog z wykształcenia. Rolnik z zamiłowania. Wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne w Snowidowie (woj. wielkopolskie), które nastawione jest na produkcję mleka. Choć jest to produkcja, która wpływa negatywnie na środowisko, to w ciągu ostatnich lat podjął wiele działań służących ograniczaniu presji rolniczej na środowisko. Łączy nowoczesną technologię z metodami znanymi od setek lat, które często są pomijane przez intensywne rolnictwo. Jak sam mówi „o przyrodzie myśli jako o swoim sprzymierzeńcu” dlatego też walczy o przyrodę i przywraca rolniczemu krajobrazowi gatunki, które z niego zniknęły na skutek szkodliwych praktyk rolniczych.

Rafał Wolak – Właściciel firmy Firma CamFLY działającej w branży tzw. bezzałogowców. Firma działa na rynku od 2018 roku jako certyfikowany ośrodek szkoleniowy dla przyszłych pilotów dronów. Oprócz szkoleń firma prowadzi również szkolenia specjalistyczne, podczas których przekazywana jest wiedza na temat praktycznego wykorzystania dronów w takich branżach jak budownictwo, energetyka, fotowoltaika, geodezja, rolnictwo. Wykorzystanie drona w rolnictwie dostarcza wyczerpujących informacji na temat wilgotności gleby, stężenia nawozów i mikroelementów, rozwoju roślin, występowania chorób, Dane teledetekcyjne mogą posłużyć również do wyznaczania stref erozji powierzchniowej, stref spadku powierzchniowego, badania jakości wód oraz wyznaczania granic zlewni.

prof. UWM dr hab. Zbigniew Brodziński – Profesor w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Główny obszar zainteresowań badawczych to problemy stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności na obszarach wiejskich. Zainteresowania badawcze mają ścisły związek z praktyką gospodarczą. Od 1993 r. prowadzi wykłady na kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym o tematyce dotyczącej systemu doradztwa, rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, wdrażania WPR, rozwoju OZE, metod opracowania i wdrażania strategii i programów rozwoju społeczno-gospodarczego. Od początku realizacji przez Ośrodek operacji pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, tj. od 2020 roku bierze czynny udział w przedsięwzięciu wspierając je naukowo i merytorycznie. W ramach operacji LPW przewodniczący zespołu naukowego opracowującego Wieloletnie Plany działania LPW dla poszczególnych powiatów. Inicjator utworzenia Regionalnego Partnerstwa Wodnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Biorącym udział w webinarium serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
Zainteresownaych zachęcam do zapoznania się z prezentowanym na webinarium materiałem. Prezentacje do pobrania poniżej.


Szanowni Państwo!

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ma przyjemność zaprosić 8 grudnia 2021 r. o godz. 09:30 na webinarium pt. „LPW na Lokalne Problemy Wodne - podsumowanie działań w 2021 roku” będące częścią operacji realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które są organizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Celem webinarium jest podsumowaniem całorocznych działań Ośrodka i Partnerów LPW służących wzmacnianiu współpracy na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną.

Podczas serii prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi zostaną przybliżone zagadnienia związane z:

  • aktualnymi oraz przyszłymi programami wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich,
  • błękitno-zieloną infrastrukturą,
  • dobrymi praktykami służacymi retencji wody w krajobrazie rolniczym,
  • wspomaganiem decyzji w rolnictwie z wykorzystaniem dronów.

Zaprezentowane zostaną również wnioski z opracowanych, przez zespół ekspertów z UWM oraz Partnerów LPW, Wieloletnich planów działania LPW .

Powyższe zagadnienia i praktyki przedstawią ekperci w swoich dziedzinach.

W załączeniu dostęny jest szczegółowy program webinarium.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji klikając w link "zarejestruj się" i poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Na podany w formularzu adres e-mail, w dniu webinarium zostanie przesłany link z dostępem do spotkania.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wszystkich zainteresowanych tematem zaprasza organizator merytoryczny:
Urszula Anculewicz, tel. 697 632 088; e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl 

Opracowanie: Urszula Anculewicz