wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warunkowość

Data utworzenia: 15-11-2023

Rolnictwo i obszary wiejskie mają kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a Wspólna Polityka Rolna na lata 2023–2027 jest ważnym narzędziem realizacji założeń strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej. Obecny system „zielonej architektury” na lata 2023-2027 obejmuje wzajemnie uzupełniające się wymogi obowiązkowe oraz dodatkowe zachęty do stosowania praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu.

Podstawowym elementem zielonej architektury jest warunkowość.

Warunkowość stanowi połączenie i wzmocnienie wymogów zasady wzajemnej zgodności oraz zazielenienia, które obowiązywały do 2022 r. Jest obowiązkowa dla rolnika wnioskującego
m.in. o przyznanie płatności bezpośrednich. To również baza do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań podejmowanych przez rolnika.


Warunkowość uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia w ramach:
• płatności bezpośrednich (w tym ekoschematów),
• płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych,
• płatności ekologicznych,
• premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz
• płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), od spełniania przez beneficjentów norm i wymogów warunkowości obejmujących obszar:
klimat i środowisko, zdrowie publiczne, zdrowie roślin i dobrostan zwierząt.

Co obejmuje warunkowość?

- normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (ang. Good Agricultural and Environmental Condition of Land) – normy GAEC oraz
- wymogi podstawowe w z akresie zarządzania (ang. St atutory Management Requirements) – wymogi SMR,które zostały określone w załączniku nr III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115.

Więcej informacji przeczytasz w załączonych materiałach.

 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz