wmodr.pl

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla wydanie IV uzupełnione

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla wydanie IV uzupełnione

Środowisko wiejskie a szczególnie czynne gospodarstwo rolne stwarza duże możliwości edukacji poprzez dotyk, smak czy też obserwację zjawisk. Coraz częściej mówi się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania jako miejsca stanowiącego innowacyjną bazę edukacyjną. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycznego podejścia do pracy i rytmu życia na wsi oraz pasji gospodarzy, stwarza idealne warunki do nauczania w gospodarstwach wiejskich. Zdobywanie w ten sposób nowej wiedzy i umiejętności stanowi ważny element w systemie edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Innowacyjny kierunek działalności nierolniczej kreuje nowe możliwości rozwoju w wielu aspektach. W sektorze rolnictwa – dodatkowy dochód dla rodzin rolniczych, w sektorze szkolnictwa – alternatywne formy kształcenia zorientowane na praktyczne działanie.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (OSZE)
Edukacyjny aspekt gospodarstwa rolnego promuje OSZE. Jej koncepcja została opracowana w latach 2010-2011 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do celów strategicznych funkcjonowania Sieci należą: popularyzacja rolniczego oblicza wsi, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Opracowanie: SW