wmodr.pl

Zasady korzystania z wód i usług wodnych

Zasady korzystania z wód i usług wodnych

Gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju regulowane jest w naszym kraju ustawą Prawo Wodne. Przepisy zawarte w ustawie dotyczą zarządzania zasobami w wielu obszarach m.in. w aspekcie korzystania z wód, a także kształtowania i ochrony zasobów wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne korzystanie z wód nie może naruszać w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz co ważniejsze nie może powodować pogorszenia stanu wód oraz ekosystemów od nich zależnych, w tym powodować marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód.
Wyróżniamy trzy rodzaje korzystania z wód:

-    Powszechne – przysługuje każdemu, służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. 
-    Zwykłe – przysługuje właścicielowi gruntu, pozwala na korzystanie z wód powierzchniowych, które stanowią jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje:
•     pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
•     wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.
-    Szczególne – wykraczające poza powszechne oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące prace związane m.in. z odwadnianiem i nawadnianiem gruntów lub upraw, użytkowaniem wody znajdującej się w stawach i rowach, rolniczym wykorzystaniem ścieków oraz chowem i hodowlą ryb.

Opracowanie: SW