wmodr.pl

WMODR >> O firmie >>

Zakres działalności (zawiera film w języku migowym)

Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2024 r., t.j., poz. 76) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegółową strukturę komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem głównym funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w efekcie pracy doradczej.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie doradza, informuje, szkoli w zakresie:

 • systemów agrotechnicznych i technologicznych,
 • rozwiązywania organizacyjno-ekonomicznych problemów w gospodarstwach rolnych,
 • rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowo-klimatycznych,
 • kodeksu dobrej praktyki rolniczej i produkcji integrowanej,
 • rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • promowania agroturystyki i walorów województwa warmińsko-mazurskiego,
 • unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
 • wsparcia finansowego ze środków pochodzących z funduszy UE i innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • planowania inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 • promowania produktów lokalnych i regionalnych,
 • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

                                                                                                     

Opracowanie: Marcin Cyrankowski