WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Grudzień 2021

Grudzień 2021

Program działalności WMODR na rok 2022 uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy WMODR
Priorytety w pracy doradczej Ośrodka w roku 2022 będą następujące:

 • upowszechnianie informacji na temat zapobiegania ASF i grypie ptaków,
 • dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód, gleby i powietrza,
 • produkcja żywności wysokiej jakości,
 • produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzenie jej na rynek na małą skalę,
 • pozażywnościowe wykorzystanie surowców i produktów rolniczych,
 • współpraca i różne formy wspólnego działania,
 • prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników,
 • wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR.

Zapraszamy do korzystania z hybrydowych (stacjonarno-internetowych) form przekazywania wiedzy przez WMODR
Spotkania organizowane są z udziałem przedstawicieli nauki, specjalistów-ekspertów oraz praktyków. Celem tych spotkań jest przekazanie wiedzy pozwalającej odnowić lub uzupełnić kwalifikacje rolnicze i okołorolnicze.

 • 08.12.2021 r. „LPW na lokalne problemy z wodą – podsumowanie działań w 2021 roku” – webinarium;
 • 08.12.2021 r. „Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej  - technologie, łańcuchy  dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia” – forma stacjonarno-internetowa;
 • 13.12.2021 r. „Dobrostan zwierząt gospodarskich” – forma stacjonarno-internetowa;
 • 16.12.2021 r. „Pierwsze efekty w hodowli koni zimnokrwistych w typie ardeńskim w województwie warmińsko-mazurskim” – forma stacjonarna.

Szczegóły spotkań – program, miejsce spotkania, sposób rejestracji - zamieszczane są na stronie internetowej.

Ponadto na terenie gmin i powiatów odbywają się szkolenia organizowane przez doradców terenowych, w formie online i stacjonarnej. Szkolenia te, oprócz treści merytorycznych na wybrany temat, mają na celu przekazanie informacji o aktualnej sytuacji w rolnictwie, m.in. przypomnienie różnych terminów administracyjnych obowiązujących rolników, wskazanie terminów trwających i planowanych naborów wniosków do działań PROW wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawienie teraźniejszej oferty doradczej Ośrodka. Miesięczny harmonogram szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce „Szkolenia”.

„Bieżące Informacje” nagrodzone w konkursie na „Najlepsze wydawnictwo WODR”
Jest nam niezmiernie miło, że nasz miesięcznik zajął III miejsce w XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Dziękujemy czytelnikom za zainteresowanie czasopismem, a Komisji konkursowej za docenienie treści, grafiki i struktury „Bieżących Informacji”. Będziemy udoskonalać się dla Państwa.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków EFRROW. Dla 842 gospodarstw objętych usługami doradcy wykonali analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz prowadzą rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnika, doradcy mogą ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub pomóc w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub pomóc w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.
Druga operacja doradcza obejmuje 1242 gospodarstwa, którym w perspektywie lat 2021-2023 świadczone są usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 PROW. Istotnym elementem realizacji dwuletnich programów doradczych są kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też obowiązkową usługą dla wszystkich gospodarstw jest usługa mająca na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W drugiej edycji programów mogą wziąć udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Pozostałe usługi wybrane zostały w procesie konsultacji rolnika z doradcą i dotyczą:

 • oceny dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • systemu rolnictwa ekologicznego,
 • modernizacji gospodarstw rolnych,
 • restrukturyzacji małych gospodarstw,
 • rachunkowości w gospodarstwie rolnym,
 • dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • uczestnictwa w systemach jakości,
 • zazielenienia.

Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są w sposób bezpłatny dla rolników.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik