WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Luty 2021

Zapraszamy do korzystania z internetowych form przekazywania wiedzy przez WMODR
Szkolenia online – są organizowane przez doradców terenowych i mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych  informacji branżowych. Plan szkoleń online zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce szkolenia.
Rejestracji chęci udziału można dokonać przez stronę Ośrodka wybierając kolejno: aktualności, wieści z PZDR, ewentualnie interesujący powiat, choć w przypadku szkoleń online nie obowiązuje podział terytorialny.

Szkolenia e-learningowe - odbywają się w dogodnym dla uczestnika czasie, tzn. dzięki nadanym przez WMODR uprawnieniom (login i hasło) uczestnik otrzymuje dostęp do treści przygotowanych przez specjalistów Ośrodka i kształci się samodzielnie. Doskonała forma dla osób ceniących indywidualny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Dostępne szkolenia e-learningowe:

 • „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP”;
 • „Zatrzymać każdą kroplę wody – zwiększenie retencji, powtórne wykorzystanie wody w gospodarstwie”.

Rejestracji chęci udziału można dokonać przez stronę internetową Ośrodka w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Planowane do uruchomienia szkolenia e-learningowe w najbliższym czasie to:

 • zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników;
 • hodowla, chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, w tym zasady uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią;
 • dziedzictwo kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu.

Udział w powyższych internetowych formach przekazywania wiedzy jest bezpłatny. Dokładamy wszelkich starań, aby ten kanał komunikacji Ośrodka z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich charakteryzował się jakością merytoryczną, był łatwy w obsłudze i pasował do indywidualnych preferencji odbiorców.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje 3-letnie programy doradcze finansowane ze środków EFRROW. Dla 842 gospodarstw objętych usługami doradcy wykonali analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz prowadzą rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów. W zależności od potrzeb rolnika, doradcy mogą ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub pomóc w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub pomóc w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.

Aktualnie Ośrodek prowadzi dobór 1242 gospodarstw, którym w perspektywie najbliższych dwóch lat, będą świadczone kolejne usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 PROW. Istotnym elementem realizacji tych programów doradczych będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd też powszechną usługą będzie ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W nowej edycji programów mogą wziąć udział rolnicy już korzystający z usług doradczych od 2019 roku, jak i nowi rolnicy, zainteresowani podniesieniem konkurencyjności swojego gospodarstwa. Wybór pozostałych usług nastąpi w procesie konsultacji rolnika z doradcą i możliwy będzie z następującego katalogu:

 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
 • integrowana ochrona roślin,
 • gospodarowanie na obszarach NATURA 2000,
 • działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
 • system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalności po raz pierwszy,
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo,
 • rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • uczestnictwo w systemach jakości,
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • zazielenienie.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami terenowymi, którzy są realizatorami bezpośrednimi usług doradczych. Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

 • „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – nabór wniosków do 15 lutego br.  
 • „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – nabór do 26 lutego br.
 • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – nabór do 28 lutego br.

Zachęcamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji świadczonych przez pracowników WMODR z s. w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik