wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – zapowiedź naboru w trzech obszarach

Data utworzenia: 12-01-2024 ; Data wydarzenia: 25-01-2024 ; Powiat: węgorzewski

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)
Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące zakupu:
mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret drugie,
pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze,
systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w tiret pierwsze-czwarte.

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg
Wsparciu będą podlegały operacje dotyczące w szczególności:
docieplenia ścian zewnętrznych,
docieplenia dachu lub stropu,
zakupu świetlików dachowych,
docieplenia podłóg,
zakupu okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,
zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią.

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

 

Szczegóły naboru i zasady na stronie ARiMR
https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej--zapowiedz-naboru-w-trzech-obszarach

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Kinga Latosińska