wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> VAT >>

VAT

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie usługowo prowadzi ewidencję VAT. Usługa jest skierowana do rolników, którzy już rozliczają VAT na zasadach ogólnych lub rezygnują z „ryczałtu” i zamierzają w pełni odzyskiwać podatek od towarów i usług. Przejście z ryczałtu na zasady ogólne poprzedzone będzie indywidualną analizą opłacalności takiego rozwiązania. 

Korzyści, jakie uzyska gospodarstwo powierzające prowadzenie ewidencji VAT Doradcom WMODR:

 • kompleksowa obsługa doradcza – prowadzenie ewidencji VAT oraz doradztwo w każdej dziedzinie,
 • dobra znajomość gospodarstwa gwarantująca dostosowanie usługi doradczej do potrzeb danego gospodarstwa oraz szerokiego spojrzenia na całą działalność,
 • świadczenie usługi w siedzibie gospodarstwa – odbiór dokumentów z gospodarstwa,
 • atrakcyjne ceny usługi prowadzenia ewidencji VAT,
 • ciągłe doskonalenie i specjalizacja doradców w zakresie prowadzenia ewidencji VAT w oparciu o realia funkcjonowania gospodarstwa rolnego,
 • rzetelność i fachowość wykonywanej pracy przez doradcę w oparciu o aktualne przepisy,
 • świadczenie usługi objęte jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Usługa obejmuje:

 • pomoc przy rejestracji,
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatku VAT,
 • doradztwo.

Wszystkich zainteresowanych podatkiem VAT oraz analizą własnego gospodarstwa pod względem przejścia na zasady ogólne prosimy o kontakt z Doradcą z najbliższego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub Specjalistami Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym WMODR, tel. 89 535 76 84 wew. 50, 43.

Co to jest VAT?
Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Jest to podstawowy podatek funkcjonujący w polskim systemie podatkowym, który stanowi blisko 50% wpływu do budżetu państwa. Określa się go jako podatek od wartości dodanej i pobiera w każdej fazie obrotu - od surowca, poprzez półprodukt i na gotowym produkcie kończąc. Obowiązują różne stawki VAT ze względu na rodzaj sprzedawanego towaru, bądź usługi. Podatek ten płaci każdy konsument, jednak do Urzędu Skarbowego trafia on nie bezpośrednio od konsumenta, a za pośrednictwem sprzedającego. Jedną z najważniejszych cech podatku VAT, jaka przysługuje tylko i wyłącznie zarejestrowanym podatnikom VAT, jest możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z budżetu państwa, a także prawo do obniżenia podatku VAT należnego o wartość podatku naliczonego. Podatek VAT naliczony jest to podatek obliczony wg określonej stawki dla towarów i usług zakupionych, a VAT należny stanowi podatek obliczony dla towarów i usług sprzedawanych.  Konsument płacąc za towar, czy usługę, płaci cały podatek VAT, nie mając możliwości i prawa do jego zwrotu w całości czy nawet w niewielkiej części. Podatnicy podatku VAT obliczają różnicę podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT–7 i składają ją do właściwego Urzędu Skarbowego do 25. dnia następnego miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. Jeśli wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym to różnicę tę należy wpłacić do Urzędu Skarbowego, a jeśli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to otrzymuje się zwrot z Urzędu Skarbowego.     

Czy mi się to opłaca?
Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Oznacza to, że rolnicy nie muszą rozliczać się z podatku VAT, a ich sprzedaż dokumentowana jest fakturą RR, którą wystawia nabywca. Cena płacona przez nabywcę zawiera 7% VAT, co stanowi zryczałtowany zwrot podatku wypłacany rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Rolnik bez względu na wartość dokonywanych zakupów środków produkcji nie może odliczyć VAT-u naliczonego. Jeżeli rolnik wybierze rezygnację ze zwolnienia z podatku VAT i stanie się czynnym podatnikiem tego podatku, to jego sprzedaż opodatkowana jest stawką 5% lub 8%, ale daje możliwość odliczenia podatku VAT (naliczonego) od dokonywanych zakupów towarów i usług na rzecz prowadzonej działalności rolniczej. Stawka VAT w przypadku zakupu np. nawozów wynosi 8%, a środków ochrony 23%, czyli jest wyższa niż ta, która obowiązuje przy sprzedaży produktów rolnych, co oznacza, że w większości przypadków nastąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i rolnik będzie otrzymał zwrot z Urzędu Skarbowego.

Jak przejść na VAT?
Po przeprowadzeniu indywidualnej analizy danego gospodarstwa, którą bezpłatnie przeprowadza doradca W-MODR, rolnik podejmuje decyzję czy chce się rozliczać z podatku VAT i prowadzić ewidencję VAT, czy też pozostać rolnikiem ryczałtowym. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT–R  w dowolnym momencie, nawet w trakcie trwania roku podatkowego. Od dnia rejestracji można odliczać VAT naliczony od dokonywanych zakupów. Jednakże istnieje też możliwość odliczenia VAT od zakupów środków produkcji, maszyn i urządzeń rolniczych dokonanych przed dniem rejestracji. Należy wtedy przeprowadzić inwentaryzację zapasów, a VAT odliczyć w proporcji zależnej od okresu użytkowania danego towaru.
Po rezygnacji ze zwolnienia, rolnik rozliczający się z VAT na zasadach ogólnych jest zobowiązany do kontynuowania takiego sposobu rozliczania przez okres 3 lat.      

Opracowanie: Marcin Cyrankowski