wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Szkolenia dla rolników PS WPR 2023-2027 >>

Szkolenia podstawowe dla rolników

Szkolenia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednostka realizująca szkolenia: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1.) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Celem szkoleń jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych, co przyczynia się do realizacji celu przekrojowego, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Szkolenia realizowane będą w 6 etapach w latach 2024-2029 na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkolenia obejmują tematy horyzontalne związane z działalnością gospodarstwa, w szczególności w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz najważniejszych obszarów i wyzwań polityki rolnej, wynikających z dokumentów programowych i strategicznych.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie prowadzi ciągły nabór na szkolenia w zakresach tematycznych określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej szczegółowe informacje nt. programu i planowanych terminów szkoleń.

 • Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt PROGRAM | HARMONOGRAM
 • Ekoschemat – Dobrostan zwierząt PROGRAM | HARMONOGRAM
 • Normy i wymogi warunkowości PROGRAM | HARMONOGRAM
 • Współpraca rolników PROGRAM | HARMONOGRAM
 • Zakwaszenie i wapnowanie gleb PROGRAM | HARMONOGRAM
 • Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. PROGRAM | HARMONOGRAM

Szkolenia skierowane są do:

 • rolników,
 • domowników rolników,
 • małżonków rolników,
 • osób zatrudnionych w rolnictwie,
 • młodych rolników (osoby, którym przyznano pomoc w ramach interwencji I.11 „Premie dla młodych rolników” realizowanej w ramach PS WPR 2023-2027).

Więcej informacji i definicje: pobierz PDF

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną:

 • wykłady merytoryczne,
 • materiały szkoleniowe (broszura, wydruk prezentacji multimedialnej, notes, długopis, teczka),
 • wyżywienie (w postaci obiadu i przerw kawowych),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniach jest całkowicie nieodpłatny (uczestnik szkolenia we własnym zakresie zapewnia dojazd na szkolenie).

Opracowanie: Aneta Ferdycz-Augun