wmodr.pl

WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie realizuje operację polegającą na świadczeniu dwuletnich programów doradczych dla 1242 rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD2.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.05.2023 r.

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Zakres realizacji programu doradczego może obejmować usługi:

 1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
 2. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności;
 3. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu;
 4. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
 5. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne;
 6. Modernizacja gospodarstw rolnych;
 7. Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 8. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym;
 9. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP;
 10. Uczestnictwo w systemach jakości;
 11. Zazielenienie.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

Wartość projektu 7 930 418,40 zł, w tym ze środków EFRROW w wysokości  5 046 125,22 zł, z krajowych środków publicznych w wysokości 2 884 293,18 zł

REKRUTACJA do III edycji usług doradczych tzw. KUD3
Obecnie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie prowadzi nabór chętnych gospodarstw do III edycji dwuletnich programów doradczych realizowanych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Katalog usług doradczych możliwych do realizacji w ramach dwuletniego programu doradczego będzie ustalany przez rolnika wspólnie z doradcą zgodnie z potrzebami gospodarstwa, spośród katalogu dostępnych usług doradczych wskazanych poniżej:

 1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa;
 2. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości;
 3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów;
 4. Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym;
 5. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000;
 6. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym;
 7. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy;
 8. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej;
 9. Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie;
 10. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP;
 11. Uczestnictwo w systemach jakości;
 12. OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich;
 13. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”;
 14. Modernizacja gospodarstw rolnych;
 15. Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 16. Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi;
 17. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Usługi doradcze w ramach KUD3 świadczone są dla rolników bezpłatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników z województwa warmińsko-mazurskiego do kontaktu z doradcami terenowymi, których dane znajdą Państwo w zakładce o firmie > Powiatowe Zespoły Doradztwa >.

Koordynacja projektu:
Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie
mgr Magdalena Mokańska, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 609 864 935; e-mail: m.mokanska@w-modr.pl
mgr Agnieszka Pyzel, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 665 690 624; e-mail: a.pyzel@w-modr.pl