WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Priorytetowe kierunki działalności Ośrodka w 2021 roku

Priorytetowe kierunki działalności doradczej dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2021 roku określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. Upowszechnianie informacji nt. ASF i grypy ptaków, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie lub drób oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się tych chorób w stadzie.

2. Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz ochrona wód i powietrza (uwzględniająca wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC), w tym:

  • racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie (w tym poprzez zwiększenie retencji wodnej i działalność lokalnych partnerstw wodnych),
  • dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, program azotanowy oraz wymagania ramowej dyrektywy wodnej,
  • dobre praktyki rolnicze dotyczące ograniczenia emisji amoniaku do powietrza,
  • ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

3. Produkcja żywności wysokiej jakości, w tym w zakresie:

  • higieny produkcji żywności pochodzenia roślinnego w gospodarstwie,
  • rolnictwa ekologicznego,
  • bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zwierząt, w szczególności w zakresie przepisów obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią,
  • możliwości i sposobów wykorzystania pasz niemodyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka,
  • przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt,
  • ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka.

4. Produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzanie jej na rynek na małą skalę, w tym w ramach takich form działalności jak: rolniczy handel detaliczny, działalność marginalna, lokalna i ograniczona, sprzedaż bezpośrednia oraz rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstwa.

5. Współpraca i różne formy wspólnego działania (formalne i nieformalne), w szczególności grupy i organizacje producentów, grupy operacyjne EPI.

6. Prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników.

7. Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności obszarowe drogą elektroniczną.

Ponadto priorytetem przekrojowym jest poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Jedną ze szczególnych metod pracy doradczej będzie doradztwo grupowe.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik