wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Podsumowanie webinarium "LPW na Lokalne Problemy Wody - podsumowanie działań w 2022 roku"

W dniu 12 grudnia 2022 r. odbyło się webinarium pn. „LPW na Lokalne Problemy Wody - podsumowanie działań w 2022 roku”, które zamknęło tegoroczne działania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w zakresie realizacji operacji SIR dotyczącej na tworzeniu Lokalnych Partnerstw Wodnych.

Woda jest zasobem niezbędnym do prowadzenia produkcji rolnej, a rolnictwo, które gospodaruje na 60% powierzchni obszarów zlewni, jest głównym jego użytkownikiem w kraju. Niestety jest to dobro zagrożone nie tylko pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowania zasobami wodnymi w naszym kraju, wymagającym pilnej i zasadniczej poprawy. Kluczowe znaczenie dla dbałości o odnawianie zasobów wodnych, ich jakość i dostępność (nie tylko dla sektora rolniczego) ma zatrzymywanie, retencjonowanie i spowalnianie odpływu wody z terenu zlewni. Ogromnie ważny jest także wybór modelu produkcji rolnej bowiem od tego, jak przyczyni się on do retencjonowania wody na swoje potrzeby przy pomocy ochrony gleby, zwiększania jej pojemności wodnej, oraz zatrzymywania wody w krajobrazie, zależy dostępność wody dla rolnictwa i innych użytkowników.

W trosce o dzisiejsze i przyszłe pokolenia w 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie powstała ogólnopolska koncepcja Tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, którą w województwie warmińsko-mazurskim z sukcesem realizuje Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem webinarium było podsumowanie całorocznych działań Ośrodka i Partnerów LPW służących wzmacnianiu współpracy na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną.

W programie znalazły się zagadnienia związane z możliwościami finansowego wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą, praktykami wspierającymi gospodarkę wodną w krajobrazie rolniczym oraz wykorzystaniem bezzałogowców do wspomagania decyzji w rolnictwie w tym tych związanych z hydrologią. Omówione zostały również wyniki z opracowanych Wieloletnich planów działania LPW . Powyższe tematy i zagadnienia omówili:

Joanna Gumula - Naczelnik Wydziału Gospodarki Wodnej, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

prof. UWM dr hab. Zbigniew Brodziński – profesor w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Od początku realizacji przez Ośrodek operacji pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody, tj. od 2020 roku bierze czynny udział w przedsięwzięciu wspierając je naukowo i merytorycznie. W ramach operacji LPW przewodniczący zespołu naukowego opracowującego Wieloletnie Plany działania LPW dla poszczególnych powiatów. Inicjator utworzenia Regionalnego Partnerstwa Wodnego w województwie warmińsko-mazurskim.

dr hab. Iwona Wagner - adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk; wieloletnie doświadczenie przy międzynarodowych projektach związanych m.in. z ekohydrologią wykorzystuje obecnie w kształtowaniu błękitno-zielonej infrastruktury i gospodarki wód opadowych, oraz adaptacją miast do zmian klimatu.

Patryk Kokociński – biolog z wykształcenia i rolnik z zamiłowania. Wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne w Snowidowie (woj. wielkopolskie), które nastawione jest na produkcję mleka. Jak sam mówi „o przyrodzie myśli jako o swoim sprzymierzeńcu” dlatego też walczy o przyrodę i przywraca rolniczemu krajobrazowi gatunki, które z niego zniknęły na skutek szkodliwych praktyk rolniczych.

Rafał Wolak – właściciel firmy Firma CamFLY działającej w branży tzw. bezzałogowców. Firma jest  certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym dla przyszłych pilotów dronów oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu wykorzystania dronów w takich branżach jak budownictwo, energetyka, fotowoltaika, geodezja i rolnictwo. Dla rolnictwa dane teledetekcyjne dostarczają wyczerpujących informacji na temat wilgotności gleby, stężenia nawozów i mikroelementów, rozwoju roślin, występowania chorób ale mogą posłużyć również do wyznaczania stref erozji powierzchniowej, stref spadku powierzchniowego, badania jakości wód oraz wyznaczania granic zlewni.

Urszula Reszka - koordynator wojewódzki  Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarch wiejskich (SIR) w WMODR z siedzibą w Olsztynie.

Biorącym udział w webinarium serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z prezentowanymi na webinarium wykładami.

Główne kierunki działań MRiRW oraz źródła finansowania gospodarki wodnej i aktywności LPW

Rolnik szuka wody - o zdolności retencyjnej w krajobrazie rolniczym

Błękitno-zielona infrastruktura i dobre praktyki zagospodarowania wody na obszarach wiejskich

Bezzałogowce jako narzędzie wspomagania decyzji w rolnictwie precyzyjnym i analizach hydrologicznych  oraz podsumowanie badań hydrologicznych

LPW jako ścieżka budowania racjonalnej gospodarki zasobami wody na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim

Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie jako inicjator działań między partnerami w zakresie zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Opracowanie: Urszula Anculewicz