wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Wieloletnie Plany Działania LPW woj. warmińsko-mazurskiego

Wieloletnie Plany Działania LPW woj. warmińsko-mazurskiego

 

Operacja pn. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich przez zespół Koordynatorów z Centrum i Oddziału Olecko w bezpośredniej współpracy z Kierownikami PZDR oraz Zespołami Doradców powiatowych. Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2020 roku, wtedy  to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie braniewskim. Wtedy to we współpracy z ekspertami, instytucjami, rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich oraz organizacjami działającymi na rzecz racjonalnego zarządzania zasobami wody, powstał pierwszy raport dotyczący gospodarki wodnej regionu.

W 2021 roku spotkania w ramach operacji LPW były prowadzone równolegle w grupie 9 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego tj. w powiecie mrągowskim, ełckim, oleckim, giżyckim, działdowskim, nowomiejskim, olsztyńskim, iławskim  i bartoszyckim. W kolejnym roku projekt LPW realizowany był analogicznie w 9 pozostałych powiatach tj.: elbląskim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, nidzickim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim oraz węgorzewskim. W miesiącu grudniu 2021 i 2022 roku w zaangażowanych powiatach Warmii i Mazur odbyły się konferencje w formie online pn. ,,LPW NA LOKALNE PROBLEMY WODNE’’. Celem zorganizowanych webinariów było podsumowanie całorocznych działań Ośrodka i Partnerów Lokalnych Partnerstw Wodnych. Wydarzenia posłużyły również wzmacnianiu współpracy na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną. Podczas spotkań eksperci z Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie omówii opracowane dla poszczególnych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego Wieloletnie Plany Działania LPW.

Wieloletnie Plany Działania LPW zostały zamieszczone poniżej w formacie PDF. Dokumenty te zawierają m.in. diagnozę przedmiotowego powiatu pod względem posiadanych zasobów wodnych, analizę SWOT oraz identyfikację głównych problemów związanych z gospodarką wodną, jak również  katalog potrzeb i zadań naprawczych.

 

Wieloletnie Plany Działania LPW powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Opracowanie: Paweł Urbanowicz