wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Lokalne Partnerstwa ds. Wody w 2022 r. - relacja z przeprowadzonych spotkań

Lokalne Partnerstwa ds. Wody w 2022 r. - relacja z przeprowadzonych spotkań

Fot. TWORZENIE LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY W POWIECIE LIDZBARSKIM

 

W obecnych czasach, gdy pogłębiające się zmiany klimatyczne powodują coraz większe problemy związane z dostępnością wody z zasobów podziemnych i powierzchniowych, wyzwaniem staje się stworzenie optymalnego systemu sprawiedliwej dystrybucji wody, tak aby zaspokoić potrzeby zarówno dużych, średnich oraz małych gospodarstw. Do głównych działań należy retencjonowanie wody zarówno w zbiornikach rzecznych i podpiętrzanych jeziorach, jak również prace związane z małą retencją na obszarach wiejskich.

Punktem wyjścia ku racjonalnemu gospodarowaniu wodą i zwróceniu uwagi na powagę sytuacji staje się tworzenie sieci współpracy tzw. Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), pomiędzy instytucjami, organizacjami i mieszkańcami działającymi na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody’’ (LPW),  w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (SIR), zaplanował i realizuje szereg działań mających uświadamianie społeczeństwu, jak ważne jest utrzymanie zasobów wodnych w dobrej kondycji pod względem ilościowym i jakościowym.

W obecnym roku pierwsze spotkania zorganizowane w ramach projektu LPW trwały od kwietnia do czerwca. Odbyły się w 10 powiatach Warmii i Mazur, m.in. w powiecie: ostródzkim, lidzbarskim, kętrzyńskim, szczycieńskim, elbląskim, piskim, gołdapskim, węgorzewskim, nidzickim i  braniewskim. Spotkania miały charakter organizacyjny, przedstawiono na nich m.in. cel i założenia oraz zadania które są do wykonania w ramach operacji LPW w 2022 r.

Na spotkaniach obecni byli m.in. włodarze gmin, powiatów, przedstawiciele nadleśnictw, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich oraz podmioty działające na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą.

Następne spotkania w ramach projektu LPW w powiatach planowane są w okresie od września do listopada 2022 r.

 

Diagnoza powiatów pod względem gospodarowania zasobami wodnymi

Poszczególne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego charakteryzują się odmienną specyfiką, pod względem zgłaszanych problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych.

Zgłaszane przez uczestników spotkań problemy dotyczyły m. in.:

 • przeprowadzenia kontroli istniejących melioracji podstawowych i szczegółowych;
 • modernizacji istniejących sieci melioracyjnych;
 • konieczności zmodernizowania, a także budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • zwiększenia retencji wodnej w krajobrazie;
 • szkód wywołanych przez bobry;
 • renaturyzacji lokalnych wód powierzchniowych i zagospodarowania terenów przyległych;
 • rozwiązania problemu dotyczącego oczyszczania rowów i eksploatacji budowli hydrotechnicznych i urządzeń melioracyjnych.

 

Pozostałe działania zaplanowane w ramach projektu na 2022 rok przez WMODR z s. w Olsztynie obejmują m.in.:

 • organizowanie spotkań tematycznych z ekspertami dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz podmiotów działających na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą;
 • rozwiązywanie głównych problemów związanych z doradzaniem w zakresie zabezpieczenia wody w rolnictwie i gospodarstwie rolnym na potrzeby ludzi, zwierząt i roślin oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego;
 • przygotowywanie filmów promujących innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki gospodarowania wodą w powiatach;
 • wykonywanie badań teledetekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii dronowej, w celu pozyskania informacji na temat stanu zasobów wodnych regionu.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz miesięcznika ,,Bieżące informacje’’, gdzie sukcesywnie zamieszczane są informacje na temat operacji pn. ,,Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody’’.  

Opracowanie: Paweł Urbanowicz