wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w 2020 r.

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w 2020 r.

Pierwsze spotkanie w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) odbyło się w dniu 12 sierpnia bieżącego roku w Braniewie. Organizatorem spotkania był   Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Spotkanie to było pierwszym z zaplanowanych  ośmiu spotkań realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób w tym m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Nadzoru Wodnego w Braniewie, Nadleśnictwa Zaporowo, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy
i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Pan Paweł Urbanowicz pełniący funkcję koordynatora ds. wody przedstawił cel operacji  oraz omówił założenia związane z powoływaniem LPW, przekazał informację na temat kwestii związanych z deklaracją współpracy oraz planowanym harmonogramem spotkań. Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  Przedmiotem operacji jest powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, w którego skład wchodzą  przedstawiciele  administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego i nauki. W ramach operacji planowany jest wyjazd studyjny do gospodarstwa  a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. W raporcie znajdzie się diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich  powiatu braniewskiego - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


Drugie spotkanie w ramach  Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) odbyło się dnia 16 września 2020 roku w Braniewie. Organizatorem spotkania był  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób w tym m.in. przedstawiciele RZGW w Gdańsku, Zarządu Zlewni w Elblągu, Nadzoru Wodnego w Braniewie oraz Ornecie, Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Nadleśnictwa Zaporowo, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Wydarzenie poprowadził Pan Paweł Urbanowicz, straszy specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, pełniący funkcję koordynatora ds. wody. Wykład na temat struktury organizacyjnej Wód Polskich oraz kwestii związanych z Prawem wodnym przeprowadził Zastępcaca Dyrektora RZGW w Gdańsku Pan Andrzej Winiarski. W czasie dyskusji padły pytania dotyczące pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych, aspektów prawnych związanych z zakładaniem zbiorników powierzchniowych i studni głębinowych, ponadto pytania związane z rewitalizacją zbiorników wodnych, a także z działaniami prowadzonymi przez nadleśnictwo oraz Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej. Pod  koniec spotkania zostały poruszone kwestie związane ze sporządzaniem oraz pozyskiwaniem danych do raportu ze spotkań w ramach LPW. Uczestnikom podczas spotkania zapewniono serwis kawowy oraz obiad.


Trzecie spotkanie w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w powiecie braniewskim dnia 8 października 2020 roku w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób w tym m.in. przedstawiciele Zarządu Zlewni w Elblągu, Nadzoru Wodnego w Braniewie, Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Wydarzenie poprowadził Pan Paweł Urbanowicz, straszy specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, pełniący funkcję koordynatora ds. wody. Wykład na temat ,,Aktualnej problematyki gospodarowania wodą w gospodarstwie’’ przeprowadził Pan dr hab. Ireneusz Cymes pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas spotkania skoncentrowano sie na przedstawieniu problemów związanych z zasobami wodnymi oraz gospodarką wodną powiatu braniewskiego, jak również  wypracowaniu odpowiednich  rozwiązań. Uczestnikom podczas spotkania zapewniono serwis kawowy oraz obiad.


Czwarte spotkanie w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w formie webinarium dnia 12 listopada 2020 roku.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Zlewni w Elblągu, Nadzoru Wodnego w Braniewie, Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Wydarzenie poprowadził Pan Paweł Urbanowicz, straszy specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, pełniący funkcję koordynatora ds. wody. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z nowoczesnymi technologiami monitorowania skutków suszy oraz wykrywania problemów gospodarowania wodą w gospodarstwie rolnym. Centrum Usług Dronowych Sp. z.o.o. zaprezentowała filmy instruktarzowe oraz prezentacje związane z teledetekcją i monitoringiem gospodarstw rolnych przy zastosowaniu dronów.


Piąte spotkanie w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w formie webinarium dnia 17 grudnia 2020 roku.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Zarządu Zlewni w Elblągu, Nadzoru Wodnego w Braniewie, Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundacji WWF Polska, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Wydarzenie poprowadził Pan Paweł Urbanowicz, straszy specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, pełniący funkcję koordynatora ds. wody. Podsumowanie opracowania raportu końcowego LPW, przedstawił Pan dr hab. Ireneusz Cymes - pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz, Paweł Urbanowicz