wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Działanie "Współpraca" >>

Działanie "Współpraca" - aktualności

Działanie "Współpraca" - aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Nabór prowadzony był do 31 stycznia 2022 r.

Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mogły się o nie ubiegać grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, musi działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez wybranego przedstawiciela. Grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku gdy grupa operacyjna nie posiada zdolności prawnej, posługuje się numerem identyfikacyjnym lidera.

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych podmiotów gospodarczych, które działając na danym terenie tworzą więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do nabywcy, jest świeższy i ma niższą cenę. Należy zaznaczyć, że pomiędzy producentem a kupującym może być tylko jeden pośrednik.

Pomoc będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
 • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu;
 • zakup lub instalację wyposażenia;
 • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji;
 • zakup środków produkcji;
 • koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:

 • 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,
 • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Przy wsparciu Brokerów SIR zostały złożone 4 wnioski.

Kolejny nabór na działanie Współpraca dedykowany projektom badawczo-rozwojowym zapowiadany jest na II kwartał br. 

Zapraszamy do kontaktu z Brokerami SIR:

Natalia Niska -  tel. 89 535 76 84, wew. 55; tel. kom. 665 880 108, e-mail: n.niska@w-modr.pl

Emilia Bojkowska - tel. 89 535 76 84, wew. 55; tel. kom. 665 891 607, e-mail: e.bojkowska@w-modr.pl

 

 

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz