WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:

"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

na temat:

  •  Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół w dniu 14.07.2020 r. w formie stacjonarnej.
     Liczba miejsc ograniczona. (Karty zgłoszenia do 10.07.2020 r.)
  • Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa” w dniu 21.07.2020 r.
    w formie stacjonarnej. Liczba miejsc ograniczona. (Karty zgłoszenia do 16.07.2020 r.)
  • Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety)*” w dniu 24.07.2020 r. w formie stacjonarnej. Liczba miejsc ograniczona.(Karty zgłoszenia do 17.07.2020 r.)

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, podejmujemy działania prewencyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa całego procesu szkoleniowego. W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się virusa SARS-CoV2 szkolenia odbywać się będą przy zwiększonym reżimie sanitarnym. Prosimy Państwa o przestrzeganie kilku niżej wymienionych zasad.

- Zaleca się punktualne przybycie, nie wcześniej niż o godzinie 8:15 w dniu szkolenia. Przebywanie w budynku W-MODR z siedzibą w Olsztynie osób postronnych lub towarzyszących osobie szkolonej jest zabronione.
- Rejestracja uczestników szkolenia odbywać się będzie od godz. 8:15 do godz. 8:30. Przy stoliku osoby prowadzącej rejestrację może przebywać wyłącznie jedna osoba biorąca udział w szkoleniu.
- Uczestnik szkolenia zobowiązuje się przybyć w dobrym stanie zdrowia oraz używać środków ochrony osobistej tj. zasłaniającej usta i nos maseczki lub przyłbicy. Osoba, która nie będzie spełniała tego wymogu nie zostanie dopuszczona do szkolenia. Ponadto uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób przed wejściem do budynku oraz w sali, w której odbywać się będzie szkolenie.
- Zabrania się uczestnikom szkolenia puruszania się poza specjalnie wytyczonymi obszarami wewnątrz budynku W-MODR z siedzibą w Olsztynie oraz na jego terenie.

W dokumentach do pobrania (u dołu strony) znaduje się Zarządzenie Dyrektora WMODR z siedzibą w Olsztynie nr 37/2020 z dnia 5.06.2020 r. oraz Instrukcja w sprawie utrzymania higieny i zasad organizacji kursów oraz szkoleń oraz innego rodzaju spotkań grupowych organizowanych przez WMODR z siedzibą w Olsztynie w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Przed przyjazdem na szkolenie należy zapoznać się z ww. dokumentami.


Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia uczestnika. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność (jeśli było takie zobowiązanie rolnika). Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: a.szwacka@w-modr.pl lub a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Szkolenie jest odpłatne, nie później niż w dniu szkolenia.


Osoby do kontaktu:

Aleksandra Szwacka-Skiendziul: tel. 665 830 954; a.szwacka@w-modr.pl;

Aneta Długokęcka: tel.  695 550 952; a.dlugokecka@w-modr.pl lub 89 535 76 84 wew. 51

Opracowanie: Aneta Długokęcka