wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Ważne zmiany dotyczące trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 -2020

Ważne zmiany dotyczące trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 -2020

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2022 poz. 376z późn. zm.), zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2422 z późn. zm).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

 • We wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020, a także w pomocy technicznej, gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, przestaje on obowiązywać.
 • Utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym po zmianach :

 • Koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone i procedowane w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru;
 • Ustawa ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku:
  • postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub
  • postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.
    

Od dnia 18 kwietnia 2020 r., beneficjenci PROW 2014-2020:

 • nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR;
 • w przypadku gdy ich  zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR,  nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
 • którzy przeprowadzili już postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne, objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie:
  • złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r (ocena złożonego wniosku płatność przez dany podmiot wdrażający), nie są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;
  • nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, również  nie są zobowiązani do składania dokumentacji   z przeprowadzonego postępowania do oceny.

Dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców pomimo jej złozenia nie będzie podlegała ocenie, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Wytyczne te mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW), mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. W przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

Opracowanie: Maria Suszko