wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działanie Dobrostan zwierząt >>

Działanie Dobrostan zwierząt - kampania 2022 r.

Działanie Dobrostan zwierząt - kampania 2022 r.

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Płatność dobrostanowa przysługuje rolnikowi, jeżeli:

 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o tę płatność;
 • na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej posiada, co najmniej jedną oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib tych zwierząt:
  • lochę oznakowaną kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku wariantów 1.1,
  • krowę – w przypadku pakietu 2;
 • posiada, z wyłączeniem wariantu 2.1, plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej:
  • do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku wariantów 1.1,
  • przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w przypadku wariantów 1.2, 2.2 i 2.3 oraz 3.1

Działanie „Dobrostan zwierząt” można realizować w ramach następujących pakietów i ich wariantów:

 • Pakiet 1. Dobrostan świń:
 • wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu,
 • wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu;
 • Pakiet 2. Dobrostan krów:
 • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,
 • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,
 • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.
 •  Pakiet 3. Dobrostan owiec:
 • wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach.

W roku 2022 nadal nie będzie naboru wniosków w ramach wariantu 1.3 Dobrostan loch – dostęp do wybiegu oraz wariantu 1.4 Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu, ze względu na występowanie na terenie kraju obszarów ASF.

Płatności w ramach działania są przyznawane przez okres rocznego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie podjęli się realizacji określonych pakietów i ich wariantów. Płatności rekompensują rolnikom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętego zobowiązania.


Pakiet 1. Dobrostan świń:

 • wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stawka płatności do lochy - 301 zł/szt. rocznie.

 • wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Płatności będą dotyczyły tuczników pochodzących od loch utrzymywanych w gospodarstwie realizującym wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach. Stawka płatności do tucznika - 24 zł/szt.

W PROW 2014-2020, w ramach  Pakietu 1. Dobrostan świń zaplanowano  także warianty dotyczące udostępniania zwierzętom wybiegów, jednak warianty te nie będą wdrożone w związku z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF).


Pakiet 2. Dobrostan krów:

 • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne bez uwięzi przez minimum 120 dni w sezonie wegetacyjnym. Stawka płatności do krowy mlecznej - 185 zł/szt. rocznie.

 • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim (utrzymanie wolnostanowiskowe) powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stawka płatności do krowy mlecznej  - 595 zł/szt. rocznie.

 • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni krowom mamkom, cielętom, jałówkom
i opasom o masie ciała do 300 kg: (i) wypas przez minimum 140 dni w sezonie wegetacyjnym oraz  (ii) dostęp do środowiska zewnętrznego poza sezonem wegetacyjnym na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym. Stawka płatności do krowy mamki - 329 zł/szt. rocznie.


Pakiet 3. Dobrostan owiec:

 • wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach

Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa: (i) w sezonie wegetacyjnym przez co najmniej 120 dni - dostęp do wybiegu lub wypas oraz (ii) od dnia złożenia wniosku - powierzchnię bytową w pomieszczeniach zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Stawka płatności do samicy owcy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy - 133 zł/szt. rocznie.


Jedno gospodarstwo może realizować równolegle więcej niż 1 pakiet/wariant.

Poza opisanymi wyżej płatnościami, rolnik może otrzymać też refundację kosztów z tytułu poniesienia wydatków w związku z koniecznością sporządzenia Planu poprawy dobrostanu zwierząt (z wyjątkiem wariantu dotyczącego wypasu krów mlecznych, gdzie Plan ten nie jest wymagany) – wysokość tego zwrotu nie może przekroczyć 15% wypłaconej płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu i nie może być wyższa niż 1000 zł w ramach 1 pakietu.

Beneficjenci tego działania korzystają ze wsparcia i pomocy doradców rolniczych, w szczególności przy sporządzaniu Planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Złożenie wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej polega na zaznaczeniu pola wskazującego na odpowiedni wnioskowany przez rolnika wariant działania, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020, składanym w aplikacji eWniosekPlus.


Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku realizacji danego wariantu realizuje ten sam wariant, oraz w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w takim przypadku przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dotyczy wariantu 1.2, 2.2, 2.3 oraz 3.1), składa Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt. W przypadku wariantu 1.1 Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt jest załącznikiem do wniosku.

Rolnik przedmiotowe oświadczenie składa także w przypadku, gdy wnioskuje o dany wariant po raz trzeci, i w roku 2021 również składał Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt odnośnie planu złożonego w roku 2020.

Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt odnosi się do braku zmian lub ewentualnych zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, składanym w pierwszym roku realizacji danego wariantu, czyli do:

 • planu składanego w roku 2020, jeżeli zarówno w roku 2020, jak i w roku 2021 rolnik realizował dany wariant - za te lata została mu przyznana płatność dobrostanowa,

 • planu składanego w roku 2021, jeżeli w roku 2021 rolnik realizował dany wariant oraz za ten rok została mu przyznana płatność dobrostanowa.

W przypadku, jeżeli rolnikowi za rok 2021 została wydana decyzja o odmowie przyznania płatności w ramach danego wariantu (bez względu na powód), albo decyzja o umorzeniu postępowania, co oznacza, że dany wariant nie był realizowany, to rolnik nie ma możliwości złożenia Oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt. W takim przypadku, rolnik ma obowiązek dostarczenia kopii poszczególnych stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzonego w roku złożenia wniosku na kampanię 2022.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk