wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działanie Dobrostan zwierząt >>

Działanie Dobrostan zwierząt - nowy pakiet 3. Dobrostan owiec

W dniu 11 marca 2021 r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia dotycząca działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 441). Zakres wsparcia w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 został rozszerzony o nowy gatunek zwierząt, tj. owce. 

Pakiet 3. Dobrostan owiec

Na potrzeby tego pakietu określono, że płatność dobrostanowa będzie przyznawana do samic gatunku owca domowa (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Realizacja Pakietu 3. Dobrostan owiec odbywa się na zasadach uproszczonych. Rolnik przystępując do tego pakietu, we wniosku (wypełnianym w aplikacji eWniosekPlus) zaznacza tylko wariant, który chce realizować i nie wskazuje, do ilu owiec chce uzyskać płatność. Płatności naliczy rolnikowi ARiMR do wszystkich samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, na podstawie danych w systemie IRZ. Wymogi wskazanego wariantu rolnik musi realizować w stosunku do wszystkich zwierząt z gatunku owca domowa w całym gospodarstwie (wszystkie siedziby stad).

Wariant 3.1.Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach - zasady realizacji:

Płatności są ustalane w odniesieniu do liczby samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od dnia 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku. Wymogi wariantu dotyczą wszystkich zwierząt z gatunku owca domowa utrzymywanych w gospodarstwie (we wszystkich siedzibach stad).

Wymogi te obejmują zapewnienie zwierzętom objętym tymi wymogami, w okresie pomiędzy dniem 1 kwietnia a dniem 15 października, co najmniej 120 dni wypasu lub dostępu do wybiegu, a od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej–zwiększonej powierzchni w pomieszczeniach o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni określonej w powszechnie obowiązujących przepisach. Minimalna wielkość powierzchni bytowych w pomieszczeniach powinna wynosić:

 • w przypadku utrzymywania pojedynczego:

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy –2,16 m2,

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem –3 m2 i dodatkowo co najmniej 0,84 m2dla każdego następnego jagnięcia ssącego,

– samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy –1,8 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka –3,6m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka –2,4 m2,

– skopka –0,96 m2,

 • w przypadku utrzymywania grupowego, w przeliczeniu na jedną sztukę:

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy –1,2 m2,

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem –1,8 m2i dodatkowo co najmniej 0,6 m2dla każdego następnego jagnięcia ssącego,

– samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy –0,96 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka –2,4 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka –1,8 m2,

– skopka –0,72 m2.

Rolnik planujący realizację wariantu 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

 • posiada odpowiedni numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • posiada opracowany (w roku złożenia wniosku) przy udziale doradcy rolniczego Plan poprawy dobrostanu zwierząt:
 • w tym Planie wskazuje się m.in.:
  • wielkości (w m2) posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku owca domowa, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku –dla każdej siedziby stada oddzielnie,
  • informacje dotyczące utrzymywania pojedynczegolub grupowego, oddzielnie dla każdej siedziby stada, w odniesieniu do każdej grupy zwierząt z gatunku owca domowa, a w przypadku jednoczesnego utrzymywania danej grupy zwierząt zarówno pojedynczo, jak i grupowo –również ze wskazaniem liczby zwierząt utrzymywanych pojedynczo,
  • Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzany jest na formularzu udostępnionym przez ARiMR, 
 • składa wniosek w aplikacji eWniosekPlus i zaznacza w nim, że ubiega się o płatność w ramach wariantu 3.1. Dobrostan owiec –zwiększona powierzchnia w budynkach:
  • termin złożenia wniosku co do zasady: 15 marca –15 maja,
  • kopie odpowiednich stron Planu podsumowujących kluczowe informacje o gospodarstwie składa się do ARiMR przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,
  • we wniosku rolnik może zaznaczyć, że ubiega się o płatność z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Planu poprawy dobrostanu zwierząt (tzw. kosztów transakcyjnych).

Realizacja wariantu 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

 • zwierzęta z gatunku owca domowa utrzymywane w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji i identyfikacji zwierząt,
 • rolnik, w okresie wegetacyjnym tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 15października, zapewnia zwierzętom z gatunku owca domowa przez co najmniej 120 dni wypasna trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne lub dostęp do wybiegu,
 • rolnik składa do ARiMR od dnia 16 października do dnia 31 października oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu zwierzętom z gatunku owca domowa, a jeśli przemieszczał zwierzęta z gatunku owca domowa w celu wypasu do siedziby innego rolnika, to wskazuje w tym oświadczeniu także miejsce tego przemieszczenia,
 • rolnik zapewnia od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku zwierzętom objętym wymogami wariantu powierzchnię bytową w pomieszczeniach zwiększoną o co najmniej 20% względem powierzchni określonej w powszechnie obowiązujących przepisach,
 • rolnik utrzymuje w gospodarstwie rolnym (jednocześnie) nie więcej zwierząt z gatunku owca domowa niż mu na to pozwala wielkość posiadanych powierzchni w pomieszczeniach udostępnianych dla tych zwierząt(wskazana w Planie poprawy dobrostanu zwierząt).

Rozliczenie wariantu 3.1.Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

 • stawka płatności –133zł/samicę gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy/rocznie,
 • płatność przyznawana jest do średniej liczby samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia 16 października roku złożenia wniosku o płatność dobrostanową do dnia 14 marca kolejnego roku, liczonej jako iloraz sumy dziennych liczb tych samic i liczby dni w tym okresie,
 • liczbę samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, do której przysługuje płatność dobrostanowa, ustala ARiMR na podstawie danych zawartych w systemie IRZ,
 • ARiMR sprawdza (na podstawie danych z systemu IRZ), czy wielkość stada zwierząt z gatunku owca domowa nie jest zbyt duża w stosunku do powierzchni w pomieszczeniach, jaka może zostać udostępniona tym zwierzętom zgodnie z Planem poprawy dobrostanu zwierząt,
 • jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach danego wariantu, płatność dobrostanowa w części dotyczącej tego wariantu przysługuje w wysokości odpowiednio zmniejszonej

Doradcy i specjaliści Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie służą doradztwem i usługami sporządzenia planów poprawy dobrostanu zwierząt.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w biurach powiatowych, w Centrali w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 oraz w Oddziale w Olecku przy ul. Aleja Zwycięstwa 10. 

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk