wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działania premiowe >>

Premie dla młodych rolników – ostatni nabór wniosków z PROW 2014-2020 - 31.03-29.05.2022 r.

Premie dla młodych rolników – ostatni nabór wniosków z PROW 2014-2020 - 31.03-29.05.2022 r.

O premię mógł ubiegać się obywatel państwa członkowskiego, który:

 • w dniu złożenia wniosku był pełnoletni i miał nie więcej niż 40 lat;
 • posiadał kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiązał się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych  co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczą niepełnoletności lub/i dziedziczenia), a przed tym okresem:
 • nie posiadał gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha, 
 • nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt,
 • nie wystąpił o płatności bezpośrednie, 
 • nie wystąpił o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, 
 • nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
 • o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, która wynosi 11,20 ha ( obowiązująca również dla woj. warmińsko- mazurskiego), a w województwach o niższej   średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie                                           oraz nie większej niż 300 ha;
 •  którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 tys. i nie większa niż 150 tys. euro.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł 
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł                                                                                                              
 • wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, ale nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r..

POMOC MOŻNA PRZEZNACZYĆ na prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

JAKIE SĄ KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW?

 Uzyskanie co najmniej 8 punktów, w tym za:

 • powierzchnię użytków rolnych (do 7 punktów – w woj. warmińsko- mazurskim za każdy hektar 0,25 pkt  powyżej średniej wojewódzkiej, czyli powyżej 23,55 ha);
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt); 
 • inwestycję budowlaną związaną z produkcją rolniczą (3 punkty);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt);
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie (1pkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty);
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów);
 • różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
 •  powyżej 15 do 25 lat (2 punkty),
 •  powyżej 25 lat (4 punkty);
 • przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty). 

Decyzja o przyznanie pomocy wydawana będzie z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia jej doręczenia, następujących warunków (jeżeli nie są spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy):

 • nabycie lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, zgodne z biznesplanem;
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności  rolniczej w gospodarstwie jako kierujący;
 • ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik;
 • uzyskanie wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów;
 • rozpoczęcie realizacji biznesplanu.
 • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Maria Suszko