wmodr.pl

Podsumowanie ekologicznej uprawy ziemniaka – demonstracje w powiecie nowomiejskim

Rolnicy z powiatu nowomiejskiego wzięli udział w demonstracjach służących promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej dotyczącej uprawy ziemniaka.

Temat szczegółowy: Ocena plonowania i jakości bulw ziemniaka po zastosowaniu doglebowym nawozów organicznych na bazie związków humusowych ora dolistnym o działaniu odżywczo-biostymulującym w produkcji ekologicznej.

Obiekt Demonstracyjny został założony w gospodarstwie Pana Jarosława Gurzyńskiego położonego na uboczu wsi Rynek, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi około 23 ha. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest chów bydła opasowego głównie jałówek opasowych. Obecnie w gospodarstwie utrzymywanych jest 18 sztuk jałówek. Cała produkcja roślinna jest certyfikowaną produkcją ekologiczną, natomiast zwierzęta są utrzymywane konwencjonalnie. Zainteresowanie uprawą ziemniaka wynikło z urozmaicenia płodozmianu oraz zainteresowania klientów. W przypadku braku zbycia ziemniaka, uzyskany plon przeznaczony jest jako pasza dla bydła.

W gospodarstwie uprawiane są zboża: żyto, owies, pszenica orkisz; rośliny bobowate: łubin oraz wyka kosmata; okopowe: ziemniak oraz uprawy paszowe na zielonkę np. słonecznik. Gospodarstwo wyposażone jest w zmodernizowaną oborę dzięki wykorzystaniu środków na działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Na cele produkcji roślinnej oraz zwierzęcej Pan Jarosław dysponuje niezbędnym parkiem maszynowym, który zaspokaja potrzeby gospodarstwa. Są to m.in.: ciągnik, kombajn zbożowy, siewnik, kombajn do ziemniaków, pług, przyczepy. W planach Pana Jarosława jest zwiększenie dochodowości gospodarstwa wykorzystując pomoc skierowaną dla gospodarstw korzystających z rolniczego handlu detalicznego. Przewidziane są inwestycje w ramach nowego Planu Strategicznego- „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”.

Powierzchnia obiektu demonstracyjnego:  0,5 ha

Wizytacje gospodarstwa odbyły się w dwóch terminach:

- I wizyta: 04.07.2023 r.,

- II wizyta: 13.09.2023 r.

Celem demonstracji była ocena plonowania i podstawowych cech jakości bulw ziemniaka, a przez to sprawdzenie na ile okażą się efektywne w działaniu dla tego gatunku w różnych warunkach. Podczas demonstracji nastąpiła analiza wielkości uzyskanego plonu, jego struktury oraz ocena wad bulw na obiektach z użyciem tych innowacyjnych nawozów w porównaniu do tradycyjnego nawożenia stosowanego w gospodarstwach uprawiających ziemniaki w systemie ekologicznym.

Dążąc do zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe i uzyskania odpowiednio wysokiego i dobrej jakości plonu, a jednocześnie utrzymania proekologicznych rozwiązań w aspekcie stosowanych środków i nawozów konieczny jest wybór takich, które pozwolą uzyskać jak największą efektywność ich zastosowania, bez obawy uzyskania niższego plonu czy też gorszej jego jakości w porównaniu do tradycyjnie stosowanych w tym systemie. Na obiekcie demonstracyjnym zastosowano różne nawozy, które znajdują się w wykazie środków i nawozów zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na stronie IUNG-PIB m.in.:

  • nawóz naturalny - obornik,
  • Naturvital Plus – nawóz płynny organiczny pozyskiwany z utworów organicznych (leonardytów, utwory pośrednie pomiędzy węglem brunatnym, a tofrem) – zawiera naturalne substancje humusowe,
  • Nano Active- nawóz do stosowania dolistnego w formie nanocząsteczek,
  • Naturamin WSP – nawóz do stosowania dolistnego z aminokwasami roślinnymi.

Uczestnicy mieli możliwość uzyskania wiadomości praktycznych, które mogą wykorzystać w swoich gospodarstwach. Demonstracje zakończyły się otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w praktycznych szkoleniach.

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek