wmodr.pl

Podsumowanie zakończonych demonstracji z ekologicznej uprawy roślin bobowatych

W ramach operacji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w dniu 29.06.2023 r. zakończyły się demonstracje w gospodarstwie w miejscowości Nowa Wieś w powiecie olsztyńskim, województwo warmińsko-mazurskie z tematu BOBOWATE I ICH MIESZANKI, temat szczegółowy: „Nowe odmiany roślin bobowatych źródłem białka paszowego w gospodarstwach ekologicznych”.

Całkowita powierzchnia gospodarstwa Pana Rafała Wysockiego wynosi około 95 ha. Są to grunty własne oraz dzierżawione. W skład tych gruntów wchodzą grunty orne oraz Trwałe Użytki Zielone, na których prowadzony jest wypas zwierząt oraz pozyskiwana jest pasz objętościowa. Klasa gleb w gospodarstwie plasuje się od IV do VI, a pH 5-6. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest chów bydła opasowego rasy Limousine. Obecnie w gospodarstwie utrzymywanych jest 21 krów mamek, a całość stada liczy około 40 sztuk. Bydło żywione jest wyłącznie paszą wytworzoną we własnym gospodarstwie. Cała produkcja roślinna jest certyfikowaną produkcją ekologiczną, natomiast zwierzęta są utrzymywane konwencjonalnie. Oprócz bydła Pan Rafał posiada również stado owiec rasy świniarka – 11 owiec matek oraz hobbystycznie zajmuje się pszczelarstwem (12 uli).

W gospodarstwie uprawiane są: facelia; zboża: żyto, owies; rośliny bobowate: łubin, groch oraz komonica jako roślina wieloletnia oraz mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi plus Trwałe Użytki Zielone. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną oborę dla bydła wybudowaną w 2016 roku. Wprost z obory zwierzęta mają bezpośredni dostęp do pastwisk, z tej możliwości korzystają również zimą. Na cele produkcji roślinnej oraz zwierzęcej Pan Rafał dysponuje obszernym parkiem maszynowym, który zaspokaja potrzeby gospodarstwa, są to m.in.: ciągnik, kosiarka dyskowa, kombajn, prasa belująca, zgrabiarka, owijarka, siewnik do traw (do podsiewu łąk) czy rozrzutnik obornika przystosowany do wapnowania. W planach Pan Rafał ma powiększenie stada podstawowego do 40 krów mamek.

W praktycznych szkoleniach wzięło udział 45 rolników/domowników z województwa warmińsko – mazurskiego:

  • 30 z powiatu olsztyńskiego,
  • 15 z powiatu mrągowskiego,

którzy wizytowali gospodarstwo dwukrotnie.  

I wizyty w terminach 27.04-05.05.2023 r. – podczas, których uczestnikom został przedstawiony cel demonstracji: porównanie możliwości uprawy w gospodarstwie ekologicznym dwóch odmian Łubinu: Regent i Boruta oraz dwóch odmian grochu Astronaute i Nemo. Oba gatunki posłużą jako paza dla bydła opasowego, które jest utrzymywane w gospodarstwie. W jednej z pierwszych wizyt uczestniczył Pan Profesor Jerzy Księżak z Instytutu Upraw i Nawożenia w Puławach. Przekazał uczestnikom cenne uwagi na temat upraw roślin bobowatych jak również podpowiedział jakie zmiany należałoby wprowadzić w danym gospodarstwie, żeby osiągnąć lepsze plony roślin bobowatych.

II wizyty w terminach  27-29.06.2023 r. – uczestnicy mogli zobaczyć łubin i groch w fazie dojrzewania strąków. Właściciel gospodarstwa przedstawił jakie zabiegi zostały wykonany na poletku demonstracyjnym, jakie były warunki atmosferyczne podczas okresu wegetacyjnego. Został oszacowany spodziewany plon łubinu oraz grochu. Można było porównać zachwaszczenie oraz stopień porażenia przez choroby na poszczególnych odmianach i gatunkach.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawował prof. dr hab. Jerzy Księżak, IUNG.

Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Na wszystkich spotkaniach demonstracyjnych szczególny nacisk położono na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej działalności.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY ukończenia praktycznych szkoleń oraz uzyskanego zaświadczenia.

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek