wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

BRANCHES - Boosting Rural Bioeconomy Networks Following Multiactor Approaches

BRANCHES - Boosting Rural Bioeconomy Networks Following Multiactor Approaches

PROJEKT BRANCHES

Boosting Rural Bioeconomy Networks Following Multiactor Approaches (Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe) BRANCHES to projekt finansowany z budżetu UE w ramach Programu Horyzont 2020, tj. ósmego z kolei programu ramowego Komisji Europejskiej wspierającego badania i innowacje.

Budżet do dyspozycji WMODR w ramach BRANCHES: 49 062,50 euro

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy – od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Umowa zawarta pomiędzy Research Executive Agency (REA), na mocy uprawnień delegowanych przez Komisję Europejską, a 12 partnerami konsorcjum.

Do instytucji stowarzyszonych z projektem, w ramach sieci NBN PL oraz partnerstwa EIP-AGRI, zalicza się również Akademia Rolnicza Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie.

Celem sieci BRANCHES jest zwiększenie skuteczności wdrażania nowych opłacalnych technologii mobilizujących podaż biomasy i tworzących innowacyjne możliwości biznesowe na obszarach wiejskich poprzez poprawę i wzmocnienie powiązań między praktyką a nauką o biogospodarce. Projekt usprawni komunikację między naukowcami a praktykami rolnictwa i leśnictwa poprzez dwukierunkowy transfer efektywnych rozwiązań i technologii. W efekcie, wartościowe wyniki prac badawczo-rozwojowych znajdą zastosowanie w praktyce.

BRANCHES zintegruje wiedzę na temat łańcuchów dostaw biomasy rolniczej i leśnej z dostępnymi innowacyjnymi technologiami i przykładami najlepszych praktyk szeroko rozumianej biogospodarki, w tym systemów konwersji biomasy do energii. Za pośrednictwem krajowych sieci tematycznych, uruchomionych przez BRANCHES, przedstawione zostaną regulacje i najlepsze technologie dostępne w krajach UE w łatwo zrozumiałej formie opisów dobrych praktyk i arkuszy informacyjnych. Zakłada się, że wyniki współpracy pomiędzy krajowymi sieciami tematycznymi BRANCHES będą miały istotny wpływ na działalność rolniczą i leśną na obszarach wiejskich Europy.

Informacje o projekcie w bazie CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/101000375/pl

Opracowanie: STW