wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny okopowe >>

Program dla Polskiego Ziemniaka

Program dla Polskiego Ziemniaka

21 września 2018 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał dokument - „Program dla polskiego ziemniaka”,  który został opracowany jako odpowiedź na potrzeby branży producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaka. Program stanowi kompleksową analizę najistotniejszych problemów dotykających branżę oraz określa działania służące ich rozwiązaniu. Kluczowymi dla programu są przy tym działania w celu ograniczenia występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Wprowadzenie obowiązku wysadzania ziemniaków wolnych od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) doprowadzi bowiem w kilkuletniej perspektywie do znaczącego ograniczenia występowania tej bakterii w gospodarstwach profesjonalnie zajmujących się produkcją ziemniaka, co pozwoli na zniesienie ograniczeń w eksporcie polskich ziemniaków do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Równolegle utrzymana będzie realizacja dopłat do powierzchni obsadzonych kwalifikowanymi sadzeniakami ziemniaka oraz wsparcie finansowe gospodarstw w przypadku wykrycia choroby. Wsparcie producentom udzielane będzie także poprzez działania informacyjno-edukacyjne. Program uwzględnia także kontynuowanie prowadzonych przez resort rolnictwa działań, mających na celu wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na rynku ziemniaka, w tym w zakresie kierowanych do konsumenta informacji o ich pochodzeniu. Niezwykle istotne dla zwiększenia dochodowości produkcji ziemniaka będą również działania promocyjne, tak na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Przewiduje się, że program będzie realizowany przez okres 4 lat, po czym przeprowadzona zostanie ocena efektywności przyjętych rozwiązań.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Opracowanie: WMODR z siedzibą w Olsztynie