wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

III Warmińsko–Mazurskie Dni Pola w opinii przedstawicieli świata nauki

III Warmińsko–Mazurskie Dni Pola w opinii przedstawicieli świata nauki

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to wydarzenie, podczas którego doradztwo i nauka spotykają się bezpośrednio z praktyką rolniczą w warunkach konkretnych gospodarstw zlokalizowanych w różnych częściach województwa. Eksperci przeprowadzający warsztat polowy na demonstracjach oraz wykładowcy, którzy uczestniczyli w III Warmińsko–Mazurskich Dniach Pola podzielili się z nami swoją opinią na temat tego wydarzenia. Przedstawiamy wypowiedzi przedstawicieli świata nauki:

Dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wymiana wiedzy i doświadczeń, dyskusje, porady, konsultacje skupione wokół przykładów dobrych praktyk charakterystycznych dla danego powiatu, to cenne warsztaty edukacyjne dedykowane producentom. Wysoki poziom merytoryczny dyskusji, zainteresowanie wzajemną współpracą przedstawicieli nauki i praktyków jest bezcennym efektem tego typu wydarzeń. Nowoczesne odmiany, uwarunkowania tworzenia optymalnych warunków siedliska, dedykowana agrotechnika oraz warunki organizacji rynku zbytu, to częste problemy, omawiane na spotkaniach. W jaki sposób ograniczać ryzyko produkcji? Jak zoptymalizować warunki utrzymania siedliska oraz dopasować ofertę do rynku zbytu, to tematy ważne, wymagające ciągłej dyskusji oraz poszukiwania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oferentów jakimi są producenci rolni. Konkluzja jaka wynika z tych bardzo ciekawych spotkań, to zintensyfikowanie współpracy ośrodków naukowych z producentami, którą z sukcesem zainicjował zespół pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a Dni Pola są tego skutkiem.

Prof. dr hab. inż. Marek Marks, Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Każde spotkanie w ramach III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola, organizowane z ogromnym zaangażowaniem pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, to przedstawienie dwóch perspektyw funkcjonowania rolnictwa - akademickiej i praktycznej w ramach jednego zagadnienia - produkcji roślinnej, co wyzwala ciekawe dyskusje i stanowi inspiracje do późniejszej pracy. Wykładowcami i ekspertami na Dniach Pola są przedstawiciele nauki z uczelni rolniczych oraz pracownicy instytutów naukowo-badawczych z całego kraju. Odbiorcami - rolnicy praktycy, konfrontujący technologie uprawy roślin stosowane w gospodarstwach z osiągnięciami nauki i postępem naukowo technicznym. Bardzo duża frekwencja na pokazach plantacji wdrożeniowych dowodzi, że warto korzystać z fachowej wiedzy i umiejętności doradców. Rolą doradcy jest transformacja wyników najnowszych, często innowacyjnych badań naukowych do praktyki.

Prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to ważne wydarzenie w kalendarzu nie tylko rolników, lecz także naukowców. Bardzo cenię sobie takie spotkania, na których nauka łączy się z praktyką. Możliwość wymiany poglądów z praktykami to nieoceniona okazja dla naukowca do podwyższania kompetencji praktycznych. Jestem pełna podziwu i uznania dla wiedzy, umiejętności i kompetencji rolników, z którymi mogłam współpracować. Mam nadzieję, że dla rolników naukowo-praktyczne spotkanie ze mną było również owocnym doświadczeniem. Nic tak nie cieszy naukowca, jak to gdy wyniki prowadzonych badań służą praktyce gospodarczej.

Dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR, Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

W trakcie spotkań ocenialiśmy każdorazowo sytuację fitosanitarną na polach uprawnych pod kątem pojawu chwastów, chorób i szkodników. Ta bardzo się różniła pomiędzy lokalizacjami. Zależało to nie tylko od warunków pogodowych, gatunku i odmiany rośliny, ale także od wdrożonych programów ochrony, które każdorazowo były prezentowane przy omawianiu demonstracji. Zwracaliśmy uwagę, że ochrona roślin staje się coraz trudniejsza w praktycznym wykonaniu z powodu ubywających substancji czynnych. W trakcie omawiania demonstracji mówiliśmy o Zielonym Ładzie, ekoschematach, rozwoju metod biologicznych i agrotechnicznych, ale i o rolnictwie precyzyjnym. Poruszaliśmy problem braku programów ochrony przed niektórymi zagrożeniami, które pojawiły się na wizytowanych uprawach np. pojawem niezmiarki paskowanej. Zwróciliśmy uwagę na rosnące ryzyko uodparniania się coraz większej liczby agrofagów na zbyt często stosowane te same substancje czynne pestycydów, ale i na uproszczenia choćby w uprawie gleby i roślin, które sprzyjają pojawowi wielu gatunków. Tu zwracaliśmy uwagę szczególnie na monokultury. Co warte podkreślenia, to mieliśmy okazję w prawie każdej lokalizacji zobaczyć niesamowicie dużą liczebność wrogów naturalnych szkodników, głównie mszyc – biedronek, złotooków, bzygów, mszycarzowatych. Bez dwóch zdań, co potwierdzili inni entomolodzy obecni także na spotkaniu, tak dużej liczebności biedronek, a zwłaszcza biedronki siedmiokropki dawno nie obserwowano. To pokazało nam naocznie jak przyroda za pomocą swoich mechanizmów samoregulujących próbowała ograniczyć liczebność mszyc, które pojawiły się bardzo licznie w różnych uprawach w maju i czerwcu. Była to wspaniała lekcja biologii realizowana na żywo.

Dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tegoroczne Dni Pola organizowane przez WMODR w Olsztynie były spójne z bieżącymi problemami w uprawach roślin rolniczych w północno-wschodnie Polsce i były ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez rolniczych. Tematyka dedykowana Praktykom stanowiła odpowiedź na potrzeby poszczególnych regionów Warmii i Mazur i obejmowała zagadnienia stresu suszy, wysokiego nasłonecznienia, specyfiki upraw zbóż, gryki i kukurydzy w regionie. Rolnicy mogli uczestniczyć w warsztatach polowych na uprawach ozimych i jarych zbóż, kukurydzy, a nawet lnu oraz wykładach pogłębiając wiedzę lub rozstrzygając aktualne problemy uprawy i zdrowotności roślin rolniczych, co stanowiło wzajemny transfer wiedzy doradców WMODR, pracowników naukowych i rolników. Zaangażowanie pracowników WMODR w organizację i merytoryczny przebieg wydarzeń budowało integrację, pozwoliło na wymianę doświadczeń i stanowiło inspirację do dalszych działań.

Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Udział w  III Warmińsko Mazurskich Dniach Pola w roli wykładowcy i eksperta to bardzo interesujące doświadczenie, dające możliwość kontaktu bezpośredniego z producentami borykającymi się na co dzień  z problemami wynikającymi między innymi z dużej zmienności warunków pogody. Jako wykładowca mogłem się z nimi podzielić swoimi przemyśleniami na temat możliwości ograniczenia niekorzystnych układów pogody (w tym w szczególności braku opadów) na wielkość  i jakość plonów roślin uprawnych poprzez prawidłową realizację poszczególnych elementów agrotechniki. Znakomitym uzupełnieniem części wykładowej imprezy były wizyty na polach uprawnych.  Ilość pytań na jakie musiałem wówczas odpowiedzieć świadczyła o tym, że ta forma spotkań z producentami jest bardzo ważna, a dla mnie- pracownika naukowego – to konkretna inspiracja do dalszej działalności badawczej. Reasumując pragnę wyrazić pogląd, że spotkania o takim charakterze jak Warmińsko Mazurskie Dni Pola to bardzo ważny element współpracy nauki i doradztwa rolniczego dla upowszechnianiu wiedzy wśród producentów, który powinien na stałe wejść do kalendarza imprez organizowanych dla praktyki rolniczej.

Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

To wspaniała i potrzebna inicjatywa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie skierowana do rolników tego regionu. Udział w Dniach Pola uważam za bardzo udany,  miałem możliwość zaprezentowania m.in. problematyki dotyczącej rolnictwa precyzyjnego jako narzędzia w optymalizacji technologii produkcji roślinnej i ochronie środowiska przyrodniczego. Kolejnym ważnym zagadnieniem to kwestia ochrony roślin, w tym zbóż w kontekście nowych wyzwań w rolnictwie – zmiana klimatu i Europejski Zielony Ład. Jest to duży problem, z którym będą musieli „zmierzyć” się rolnicy zarówno w Polsce, jak również w innych krajach UE. Wiele pytań padało podczas bezpośrednich spotkań na polach u rolników (demonstracje polowe zakładane w gospodarstwach rolnych w ścisłej współpracy z doradcami z WMODR), gdzie wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z nowościami dotyczącymi wybranych elementów agrotechniki, głównie w roślinach zbożowych i rzepaku. W dyskusji podkreślano znaczenie płodozmianu jako podstawowego, beznakładowego czynnika produkcji stabilizującego plonowanie roślin, korzystanie z wysokiego potencjału plonotwórczego, jaki daje wprowadzanie nowych, zrejonizowanych odmian w polowej produkcji roślinnej, jak również wszelkich nowości w uprawie roli (systemy bezorkowe, uprawa pasowa), nawożeniu i ochronie roślin. Uważam, iż spotkania pracowników nauki z doradcami i rolnikami na takich „warsztatach polowych” to korzyść dla każdej ze stron, a w szczególności dla rolników, którzy mogą naocznie zweryfikować swoje podejście do wszelkich „nowości” i skorzystać z bezpośredniego transferu wiedzy z nauki i doradztwa do praktyki rolniczej.

Dr hab. inż. Tomasz Piechota, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardzo się cieszę, że odbywają się takie spotkania jak Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, bo to powrót do starej tradycji objazdów pól, gdzie rolnicy wymieniają swoje doświadczenia, a zarazem nawzajem się oceniają. Z jednej strony uczą się na błędach, ale też bardziej się starają, bo do niego też kiedyś pojedziemy. Musimy się ciągle uczyć, bo wchodzą nowe technologie, nowe odmiany, nowe metody uprawy, ochrony czy nawożenia w związku z tym wymiana wiedzy, nabywanie nowej wiedzy musi trwać cały czas, według zasady - kto nie idzie na przód, ten się cofa. Cenię te wydarzenia, bo odbywają się w powiatach, wśród sąsiadów, ludzi którzy maja podobne warunki gospodarowania i podobne problemy.

mgr inż. Artur Szatkowski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Głównym problemem rolników w województwie warmińsko-mazurskim jest susza. Podczas demonstracji polowych, została zwrócona szczególna uwaga na żyzność gleby, która ogranicza jej negatywne skutki. Rolnicy zainteresowani byli również kwestiami prawidłowego nawożenia, ochrony łanu. W części teoretycznej, rolnicy zadawali pytania na temat postępu hodowlanego zbóż. Uważam, że III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, były dobrą okazją do wymiany poglądów pomiędzy nauką, a praktyką rolniczą.

 

Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów, która nastąpiła podczas tych spotkań, umożliwi przygotowanie się do wyzwań stojących przed rolnictwem. Główny cel III Warmińsko–Mazurskich Dni Pola, czyli tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki został osiągnięty. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas WMDP umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

 

Dziękujemy za wsparcie i opiekę:

Patronat Honorowy:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wojewoda Warmińsko -Mazurski Artur Chojecki

Patronat medialny:

TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Rolnicze ABC.

Partner generalnyKrajowa Grupa Spożywcza

Partner branżowy - Wipasz S.A.

 

Zapraszamy na IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w 2024 roku !!!

 

Wybrane relacje mediów z III WMDP 2023:

https://olsztyn.tvp.pl/70079481/iii-warminskomazurskie-dni-pola-2023

https://radioolsztyn.pl/dni-pola-2023-tu-nauka-spotyka-sie-z-rolnicza-praktyka/01699942

https://radioolsztyn.pl/mvc/patronaty/impreza/767

https://rolniczeabc.pl/940695,Trzecia-edycja-Warminsko-Mazurskich-Dni-Pola.html?fbclid=IwAR28OKEeckUnykDxvwx9ZcgDfAELapvWQZNJBAsEWlwgMFZnxju-eWS-Jec

https://olsztyn.tvp.pl/70498246/zdobywaja-wiedze-w-terenie-ruszyl-cykl-dni-pola

https://radioolsztyn.pl/spotkania-z-rolnikami-i-dla-rolnikow-rozpoczely-sie-3-warminsko-mazurskie-dni-pola/01700839

https://olsztyn.tvp.pl/71115830/rozmowy-rolnikow-zakonczyly-sie-spotkania-z-cyklu-dni-pola

https://radioolsztyn.pl/beda-rozmawiac-o-rolnictwie-ruszaja-warminsko-mazurskie-dni-pola/01700389

https://radioolsztyn.pl/dni-pola-w-powiecie-elckim-rolnicy-rozmawiali-o-suszy/01702235

https://radioolsztyn.pl/dni-pola-w-powiecie-dzialdowskim/01703363

https://gazetaolsztynska.pl/braniewo/946880,III-Warminsko-Mazurskie-Dni-Pola-w-powiecie-braniewskim-Sprawdz-program.html

https://dziennikelblaski.pl/946877,III-Warminsko-Mazurskie-Dni-Pola-w-powiecie-elblaskim-Sprawdz-program.html

https://olsztyn.tvp.pl/70494753/12623

 

 

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska